НСИ: За 10 години Дупница се стопи със 7 183 души, област Кюстендил – с 24 950

Намалението на населението в резултат на отрицателния естествен прираст е -17 065, или 68.4% от общото намаление. Останалите 31.6% се дължат на външната миграция. Броят на хората, напуснали област Кюстендил през периода 2011 - 2021 година е 7 885 души.

 

Населението на област Кюстендил към 7 септември 2021 г. е 111 736. Жените са 57 972 (51.9%), а мъжете 53 764 (48.1%), или на 1000 жени се падат 927 мъже. Това сочат резултатите на Националния статистически институт(НСИ) от проведено през есента на миналата година преброяване на населението и жилищния фонд у нас.

 

В периода между последните две преброявания населението на областта е намаляло с 24 950 души, или с 18.3%. Резултатите показват, че средногодишният темп на намаление се увеличава от 1.7 на година през периода 2001 - 2011 г. на 2.0 през периода 2011 - 2021 година.

 

Факторите, които оказват влияние върху броя на населението на страната, са естественото движение (раждания и умирания) и външната миграция.

 

Намалението на населението в областта в резултат на отрицателния естествен прираст е -17 065, или 68.4% от общото намаление. Естественият прираст за всички години от периода между преброяванията през 2011 и 2021 г. е отрицателен, като най-голямо е намалението на броя на населението през 2021 година (-2 534 души). Останалите 31.6% от намалението се дължат на външната миграция, или броят на лицата, напуснали областта през периода 2011 - 2021 година (7 885 души).

 

Над три четвърти от населението в област Кюстендил (77.8%) живее в общините Кюстендил и Дупница, а най-малка по брой на населението е община Трекляно - 434 души, или 0.4% от населението в областта.

 

Най-голяма по размер е община Кюстендил с население 49 080, следвана от общините Дупница (37 795), Бобов дол (6 862) и Сапарева баня (6 691). В четирите най-големи общини живее 89.9% от населението в областта. Най-малка е община Трекляно с население  434, или 0.4% от населението в областта.

 

И в деветте общини населението намалява спрямо предходното преброяване, като най-голямо е относителното намаление в общините Невестино (-35.3%) и Трекляно (-31.0%), а най-малко в Сапарева баня (- 11.1%). Община Дупница през последните 10 години е намаляла със 7 183 души – от 44 988 на 37 795 (прираст -16,0).

 

 

Към 7 септември 2021 г. населението в област Кюстендил на 65 и повече навършени години е 31 001 души, или 27.7% от населението в областта. Спрямо предходното преброяване населението в тази възрастова група намалява с 219, или с 0.7%. Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 32.0%, а на мъжете - 23.2%. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея - на по-ниската средна продължителност на живота при тях.

 

Населението във възрастовата група 15 - 64 навършени години е 67 128 души, или 60.1%. Спрямо 2011 намалява с 22 683, или с 25.3%. Делът на най-младото население се увеличава от 11.5% през 2011 г. на 12.2% от общото население през 2021 г., но абсолютният брой на населението във възрастовата група 0 - 14  намалява от 15 655 през 2011 г. на 13 607 през 2021 г., или с 15.1%.

 

Общият коефициент на възрастова зависимост, изчислен по данни от Преброяване 2021, e 66.5, или на 100 лица във възрастовата група 15 - 64 навършени години се падат 66 лица под 15 и на 65 и повече години. За сравнение през 2011 г. това съотношение е било 52.2, или увеличението на тежестта на лицата в активна възраст продължава да расте. Това съотношение е най-благоприятно в община Бобов дол (59.3), а най-неблагоприятно - в община Невестино (135.4).

 

Възпроизводството на трудоспособното население се характеризира най-добре чрез коефициента на демографско заместване, който показва съотношението между броя на влизащите в трудоспособна възраст (15 - 19 г.) и броя на излизащите от трудоспособна възраст (60 - 64 г.). По данни от Преброяване 2021 това съотношение за област Кюстендил е 54. Това отношение е най-благоприятно в община Дупница (61), докато в община Невестино всеки 100 лица, излизащи от трудоспособна възраст, се заместват едва от 19 млади хора.

 

Влияние върху съвкупностите на населението във и над трудоспособна възраст оказват както застаряването на населението, така и законодателните промени при определянето на възрастовите граници за пенсиониранe. За 2021 г. тези граници са от 16 до навършването на 61 години и 8 месеца за жените и 64 години и 4 месеца за мъжете.

 

В област Кюстендил населението в трудоспособна възраст към 7 септември 2021 г. е 62 516 души, или 55.9% от населението в областта. Спрямо 2011 г. трудоспособното население намалява със 17 889, или с 22.2%. Мъжете са 33 306, а жените - 29 210.

 

Населението над трудоспособна възраст е 34 605 души, или 31.0%, а под трудоспособна възраст - 14 615. души, или 13.1% от населението в областта. 

 


Източник: Териториално статистическо бюро - Югозапад, отдел "Статистически изследвания - Кюстендил"