Държавният сектор в областта расте, частният намалява

За три месеца броят на наетите в държавната администрация и други публични структури е нараснал с 1,8%, докато броят на наетите в частни фирми е намалял с 1,3%. Запазва се тенденцията за по-добро заплащане на държавната работа в сравнение с тази в частния сектор
Снимка: Интернет

 

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Кюстендил към края на септември 2020 г. достигат 26.5 хиляди, което е с 0.5% по-малко спрямо края на юни 2020 година. Спрямо края на второто тримесечие на 2020 г. наетите лица в обществения сектор се увеличават с 1.8% (до 6.8 хил.), а в частния сектор намаляват с 1.3% (до 19.7 хиляди).

 

В края на септември 2020 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Кюстендил са с 4.5% по-малко в сравнение с края на септември 2019 година. В процентно изражение намалението е най-значително в икономическите дейности „Добивна промишленост”, „Други дейности“ и „Селско, горско и рибно стопанство“.

 

През третото тримесечие на 2020 г. средната брутна месечна работна заплата за областта e 988 лв. и нараства спрямо второто тримесечие на 2020 г. с 3.5%. Най-голямо увеличение има в „Добивна промишленост”, „Строителство“ и „Хотелиерство и ресторантьорство”. Икономическата дейност, в която е регистрирано най-голямо намаление на средната месечна работна заплата е „Транспорт, складиране и пощи”. Средната брутна месечна работна заплата в област Кюстендил през третото тримесечие на 2020 г. за обществения сектор е 1 261 лв., а за частния - 891 лева.

 

В сравнение с третото тримесечие на 2019 г. средната месечна работна заплата за областта нараства с 13.8%, като най-голямо e увеличението в икономическите дейности „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” и „Хотелиерство и ресторантьорство“. Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата в обществения сектор нараства с 21.0%, а в частния сектор - с 10.5%.

 

В сравнение с останалите области на страната през третото тримесечие на 2020 г. област Кюстендил е на 25-то място по показателя средна брутна месечна работна заплата. Най-високо средномесечно трудово възнаграждение получават наетите лица по трудово и служебно правоотношение в областите София (столица) - 1 855 лв., София - 1 297 лв.,  Враца - 1 262 лв., Варна - 1 259 лв., и Стара Загора - 1 226 лв.