Съдът потвърди 80 000 лв. глоба на ТЕЦ „Бобов дол“ за използване на неразрешено гориво

Проверка на РИОСВ - Перник е установила, че в нарушение на Комплексното разрешително топлоцентралата е използвала в производствената си дейност биомаса и е приела за изгаряне отпадъци
Снимка: КАМЕРТОН (архив)

 

Районен съд – Дупница потвърди наказателно постановление от  19.05.2020 г., издадено от директора на РИОСВ гр.Перник, с което на „ТЕЦ-Бобов дол“ ЕАД е наложена имуществена санкция в размер на 80 000 лв. Глобата е за нарушение по чл.125, ал.1, т.2 от ЗООС. По същество проверка на екоинспекцията е установила, че в нарушение на Комплексното разрешително топлоцентралата използва в производствената си дейност биомаса и е приела за изгаряне отпадъци.

 

Припомняме, че ИАОС разреши на ТЕЦ „Бобов дол“ да изгаря биомаса и отпадъци, но за целта трябваше да изпълни определени условия, заложени в Комплексното разрешително. Същите не са били изпълнени към момента на проверката, извършена от РИОСВ – Перник.  От съдебното решение става ясно, че на 18.07.2019 г. в ТЕЦ Бобов дол е използвано и изгорено неразрешен вид гориво - биомаса, в количество 2,677 тона. На същата дата дружеството е приело и неразрешени отпадъци с код 15 02 03, в количество 6,5 тона /абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от упоменатите в код 15 02 02/ и с код 04 02 09 в количество 5,46 тона /отпадъци от смесени материали - импегриран тесктил, еластомер, пластомер/.

 

Извършването на административното нарушение е доказано от обективна и субективна страна. Събраните по делото гласни и писмени доказателства установиха, че дружеството - жалбоподател, не е изпълнило условията от издаденото му Комплексно разрешително № 45-Н4/09.04.2019 г. С оглед изложеното, съдът потвърди наказателното постановление като законосъобразно.

 

Решението подлежи на касационно обжалване пред Кюстендилския административен съд, съобщават от съдебния пресцентър.