Дупница получила от ЕС 11 500 000 лв. за социални проекти

За 9 години Община Дупница е усвоила 9,4 млн. лв. за осъществяването на проекти със социална насоченост, а общо договореното финансиране е в размер на 11,5 млн. лв., сочи проучване на „Камертон“. Справката предоставяме във връзка с липсата на Кризисен център в Дупница, която се усети особено осезаемо през последните студени дни, през които двама бездомници починаха от измръзване, а трети избегна същата съдба благодарение на помощ от граждани. С това не желаем да внушаваме, че всички осъществени и в процес на осъществяване социални проекти са безполезни, но, видно от справката, част от тях не са постигнали поставените цели или поне резултатите са останали невидими за обществеността.
Снимка: Камертон

 

Европейско финансиране на социални проекти в размер на 11 512 725 лв. е договорено от Община Дупница за периода от 2009-2018 г. Това сочи справка на „Камертон“ с Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейския съюз в България. Усвоените средства през двата програмни периода на европейските оперативни програми са в размер на 9 443 761 лв., или средно годишно Община Дупница усвоява по около 1 000 000 лв. европейско финансиране по проекти за социално подпомагане. До приключването на всички спечелени до момента социални проекти местната администрация очаква изплащане на останалите малко над 2 000 000 лв.

 

Справката предоставяме във връзка с липсата на Кризисен център в Дупница, която се усети особено осезаемо през последните студени дни, през които двама бездомници починаха от измръзване, а трети избегна същата съдба благодарение на помощ от граждани. С това не желаем да внушаваме, че всички осъществени и в процес на осъществяване социални проекти са безполезни, но, видно от справката, част от тях не са постигнали поставените цели или поне резултатите са останали невидими за обществеността.

      

Социалните проекти в процес на изпълнение са следните:

 

 „За да има щастие в детските очи“, който предвижда подобряване на средата в Дом „Олга Стоянова“ и повишаване на кадровия капацитет на персонала в институцията. Договорено финансиране е в размер на 219 898 лв., а до момента са усвоени 106 644 лв.

 

„Социално предприятие“ -  за проекта още през 2009 г. е договорено финансиране в размер на 277 369 лв., но близо 10 години по-късно на Община Дупница са изплатени само 84 547 лв., а проектът не е приключен. Той предвижда откриване на социално предприятие  за обучение на лица за работа в областта на дървообработка/дърворезба; ковачество; шевица/приложни изкуства; рисуване върху стъкло/гипс. Предвижда се още обучения, свързани с придобиване на основните познания необходими за осъществяване на дейностите и за създаване на управленски капацитет за администриране на социалното предприятие; практически занимания според специфичните за отделните групи дейности. Подготовка на проекти за дизайн на потенциални продукти. Оценка на възможностите на потребителите, подбор на 6 подходящи лица за работа в социалното предприятие. Старт на дейността на социалното предприятие.

 

„Разкриване на звено за социални услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж“ -  предвижда предоставяне на социални услуги на 280 потребители с трайни увреждания и възрастни хора с ограничения или невъзможност за самообслужване. Проектът е договорен в края на 2012 година с продължителност 18 месеца и финансиране в размер 212 189 лв., от които на Община Дупница са изплатени 197 032 лв.

 

Интегриран проект за осигуряване на трайна интеграция на маргинализирани общности в община Дупница“, договорен през септември 2013 година. Партньори на Община Дупница по проекта са Сдружение „Амала – Приятели“ и Фондация „Подслон за човечеството“ – Хабитат България. Най-общо проектът предвижда четири групи дейности, свързани с обучение и заетост на хора от маргинализирани общности и осигуряване на административен капацитет за осъществяването на тези дейности. Договореното финансиране е в размер на 1 316 026 лв. От тях усвоените до момента са 561 334 лв.   

 

„Алтернатива за ранно детско развитие“ – проект в подкрепа на деца и семейства в риск. По него (вече през новия програмен период) са договорени 1 097 133 лв., а до момента на Община Дупница са изплатени 721 253 лв.

 

„Дневен център за възрастни хора“ (също през новия програмен период) – договорените средства по проекта са в размер на 363 335 лв., а усвоените са 263 482 лв.

 

„Дом и семейство за всяко дете“ ( нов програмен период) предвижда изграждане на Център за настаняване от семеен тип за деца. По проекта са договорени 400 000 лв., а са усвоени до момента 136 499 лв.

 

„Подай ръка“ (нов програмен период) предвижда изграждане на преходно жилище за деца от 15 до 18 години. Стойността на проекта е 389 999 лв., а до момента на Община Дупница са изплатени 136 499 лв. 

 

Приключените с усвоено на 100% или близо до 100% от договорената сума са следните проекти:

 

„Разкриване на център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда в община Дупница“, финансиран през новия програмен период. Проектът е на стойност 496 097 лв. и се осъществява в подкрепа на хора с увреждания и възрастни хора с невъзможност за самообслужване.

 

Осигуряване на топъл обяд (нов програмен период) – усвоени 154 811 лв.

 

„Дом за всеки“ се нарича проектът, по който бяха изградени новите социални жилища. Финансирането бе в размер на 6 036 497 лв.

 

„Изграждане на център за настаняване от семеен тип“ – стойността на проекта е 650 000 лв. Като надграждащ на този проект е друг, за който Община Дупница е получила още 216 494 лв. за обучение на персонал и други меки мерки.

 

„Да осигурим достоен и независим живот“ – 47 384 лв.

 

„Нови възможности за подкрепа чрез създаване на социално предприятие за справяне с местни проблеми, произтичащи от беднотия и социална изолация“ – усвоени 163 966 лв.

 

„Образовани и успешни“  за подпомагане на процеса на реинтеграция на отпаднали от ученици чрез създаване на адаптивна среда в училищата. По проекта са усвоени 121 222 лв.