Заплатите в държавния сектор остават по-високи от частния

В Кюстендилска област разликата в заплащането е над 160 лв. в полза на обществения сектор. Областта запазва и 26-ото си място в страната по размер на средна брутна месечна заплата, сочат последните данни на НСИ.

 

През второто тримесечие на 2018 г. средната брутна месечна работна заплата за Кюстендилска област e 789 лв. Размерът й се увеличава спрямо първото тримесечие на 2018 г. с 4.6%, съобщават от Статистическото бюро на НСИ в Кюстендил. Най-голямо увеличение има в „Операции с недвижими имоти” и „Строителство”. Икономическата дейност, в която е регистрирано най-голямо намаление на средната месечна работна заплата е „Финансови и застрахователни дейности”.

 

Средната брутна месечна работна заплата в област Кюстендил през второто тримесечие на 2018 г.  за обществения сектор е 909 лв., а за частния - 747 лева.

 

В сравнение с второто тримесечие на 2017 г. средната месечна работна заплата за областта нараства с 9.3%, като най-голямо e увеличението в икономическите дейности „Селско, горско и рибно стопанство” и „Преработваща промишленост”. Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата в обществения сектор нараства с 9.1%, а в частния сектор - с 9.4%.

 

В сравнение с останалите области на страната през второто тримесечие на 2018 г. област Кюстендил е на 26-то място по показателя средна брутна месечна работна заплата. Най-високо средномесечно трудово възнаграждение получават наетите лица по трудово и служебно правоотношение в областите София (столица) - 1 518 лв., София - 1 118 лв., Стара Загора - 1 101 лв., Варна - 1 060 лв.,  и Враца - 1 057 лева.