34% от населението в областта живее в риск от бедност

В материални лишения живеят над 26% от хората, а под прага на линията на бедност, т.е. с доход под 345.58 лв. – 17,3% от населението в Кюстендилска област. Наблюдава се ръст на дела на работещите бедни - за 2017 г. той е 7,5%.

 

26.3% от населението в Кюстендилска област  живее в материални лишения и ограничения, като увеличението за една година е с 3.0 процентни пункта. Това сочат резултатите на НСИ от изследването на индикаторите за бедност и социалното включване за 2017 година.  За оценка на материалните лишения на домакинствата се използват девет въпроса, свързани с потреблението на конкретни стоки и услуги, като например: може ли домакинството да си позволи, ако желае едноседмична почивка извън дома; може ли домакинството да посрещне със собствени средства неочаквани финансови разходи; може ли домакинството да си позволи консумация на месо, пилешко или риба (или вегетарианския им еквивалент) всеки втори ден; ограничава ли се домакинството при отоплението на жилището поради недостиг на средства; имало ли е домакинството затруднения при плащането навреме на разходи свързани с жилището.  Хората, живеещи в материални лишения, сочат, че не могат да си позволят 5 от 9-те показателя, уточняват методиката на изследване от НСИ.

 

С 0,7 процентни пункта се е увеличил делът и на работещите бедни в Кюстендилска област. През 2017 г. делът на бедните сред заетите лица във възрастова група 18 - 64 години е 7.5% при средно за страната 10%. Същевременно рискът от бедност сред работещите жени е с 4.0 процентни пункта по-нисък от този при мъжете.

 

Друга тревожна тенденция е, че голяма част от населението не попада в графата „бедни“ , само защото се възползва от възможностите за социални помощи. За област Кюстендил данните за 2017 г. показват, че ако в доходите на домакинствата се включат доходите от пенсии, но се изключат останалите социални трансфери (обезщетения, социални и семейни помощи и добавки), равнището на бедност се повишава от 17.3 до 27.8%, или с 10.5 процентни пункта. Съответно при изключване на пенсиите и останалите социални трансфери равнището на бедност за областта нараства до 46.9% или с 29.6 процентни пункта.

 

Нараства и разликата в доходите между бедните и богатите.  Поляризацията на населението в област Кюстендил по доход, измерен чрез съотношението на доходите между бедните и богатите слоеве на обществото за 2017 г. показва, че най-бедните 20% от домакинствата в областта имат 4.7 пъти по-нисък доход от най-богатите 20%, като спрямо 2016 г. поляризацията се увеличава с 0.5 процентни пункта.

 

В риск от бедност в Кюстендилска област живее 34, 1% от населението. Това означава, че  42 000 души се  нуждаят от специални грижи за преодоляване на бедността, социалното неравенство и изключването от активна трудова дейност. Тук попадат 30.2% от мъжете и 37.7% от жените в областта. Добрата новина е, че стойността на показателя намалява с 0.7 процентни пункта спрямо 2016 г., като при мъжете се запазва, а при жените е с 1.4 процентни пункта по-малка. Средно за страната през 2017 г. 38.9% от населението са били в риск от бедност и социално изключване.

 

Другата добра новина е, че с 1% се е увеличил делът на хората, които живеят с доход под прага на линията на бедност, която за област Кюстендил е 345.58 лв. С по-малко от тази сума през 2017 г. е живяло 17.3% от населението на областта или около 21 400 души. В сравнение с предходната година през 2017 г. размерът на линията на бедност за област Кюстендил нараства с 9.8%. От НСИ сочат и водещите причини за увеличението на линията на бедност:

•             Увеличаване на относителния дял на заетите лица в наблюдаваната съвкупност.

•             Увеличаване на средния размер на дохода от трудова дейност.

•             Намаляване на броя на безработните и други икономически неактивни лица.