Заетите в обществения сектор в областта с по-високи заплати от тези в частния

Работещите в държавната и общинската администрация са по-добре платени от заетите в частния сектор в Кюстендилска област. Съответно и увеличението на средната брутна месечна заплата е по-голямо с около 5% за обществения сектор, сочат данните на НСИ за периода на първото тримесечие на 2018 г. Очаквано по размер на средната месечна брутна заплата областта остава в дъното на националната класация.
754 лв. е средната брутна месечна заплата в Кюстендилска област.

 

7 300 души са заети в обществения сектор, а 21 700 са работещите в частния сектор в Кюстендилска област към края на първото тримесечие на тази година. Само за последните три месеца броят на наетите лица с трудов договор е намалял с 1,3%, сочат данните от последното проучване на Статистическото бюро към НСИ в Кюстендил.  

 

Средната брутна месечна работна заплата за областта e 754 лв. и намалява спрямо последното тримесечие на 2017 г. с 0.8%. Най-голямо намаление има в „Операции с недвижими имоти” - с 38.9%, и „Финансови и застрахователни дейности” - с 20.6%. Икономическата дейност, в която е регистрирано най-голямо увеличение на средната месечна работна заплата е „Селско, горско и рибно стопанство”- с 14.6%.

 

За обществения сектор средната брутна месечна работна заплата в област Кюстендил през първото тримесечие на 2018 г. е 868 лв., а за частния - 715 лева.

 

В сравнение с първото тримесечие на 2017 г. средната месечна работна заплата за областта нараства с 4.7%, като най-голямо e увеличението в икономическите дейности „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения”, „Селско, горско и рибно стопанство” и „Хуманно здравеопазване и социална работа”. Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата в обществения сектор нараства с 8.1%, а в частния сектор - с 3.3%.

 

В сравнение с останалите области на страната през първото тримесечие на 2018 г. област Кюстендил е на 25-то място по показателя средна брутна месечна работна заплата. По-ниски са възнаграждения в областите Видин и Благоевград, но става въпрос за минимална разлика. Средната месечна заплата в Благоевград е с 30 лв. по-ниска, а във Видин е с 40 лв. надолу в сравнение с Кюстендил.

 

Най-високо средномесечно трудово възнаграждение получават наетите лица по трудово и служебно правоотношение в областите София (столица) - 1 456 лв., София -  1 074 лв., Стара Загора - 1 052 лв., Варна - 1 006 лв.,  и Враца - 993 лева.