МИГ „Бобов дол – Дупница“ в резервите за финансиране по Програмата за развитие на селските райони

Общо в двете общини могат да влязат 6,5 млн. лв. Противно на очакванията, че този инструмент за европейско финансиране ще допринесе за подобряване на пътната и ВиК инфраструктура в селата, както и за развитието на селския туризъм, по-голямата част от средствата са предвидени за съвсем различни дейности. Сред приоритетните мерки са създаване на временна заетост и обучение на безработни и за ромска интеграция. Все пак повече средства се превдиждат и за подобряване на конкурентноспособността на малки и средни предприятия.
с. Бистрица

 

6  571 588 лв. могат да влязат в общините Бобов дол и Дупница по Програмата за развитие на селските райони чрез създадената местна инициативна група (МИГ). Противно на очакванията, че този инструмент за европейско финансиране ще допринесе за подобряване на пътната и ВиК инфраструктура в селата, както и за развитието на селския туризъм, по-голямата част от средствата са предвидени за съвсем различни дейности. Това става ясно от Стратегията на Воденото от общностите местно развитие, за чието изработване МИГ „Бобов дол – Дупница“ получи и усвои близо 50 000 лв.

 

Припомняме, че Стратегията и финансовия план в нея по информация на експертите в Община Дупница са изготвени на база заявления на фирми, НПО-та, читалища и други организации, които имат намерение да кандидатстват за финансиране на свои проекти чрез МИГ. Така очевидно най-много са били заявленията от работодатели, желаещи да разработят проекти за осигуряване на заетост и обучение на икономически неактивни и безработни лица. Защото именно за такива дейности според Стратегията ще бъдат отпуснати най-много средства от общото финансиране - 1 486 430 лв. Обучението и заетостта трябва да бъдат насочени в областта на грижата към хора с увреждания, възрастни хора и деца в риск.

 

Повече пари Стратегията предвижда и за подобряване на капацитета за растеж на малки и средни предприятия  -  1 173 498 лв.  Обхватът  на дейностите в рамките на бъдещите проекти обаче не може да включва само инвестиции в ново оборудване и/или специализирани  софтуерни приложения, а и дейности като изработване на стратегии, сертифициране на добри производствени практики, реинженеринг на предприятието и други подобни.

 

Приоритет в Стратегията се дава и на проекти, свързани с ромската интеграция. Целта била да се осигури качествено образование за деца и ученици от маргинализираните общности, включително роми. Близо 1 млн. лв. по тази мярка могат да усвоят Община Дупница, Община Бобов дол, както и училища и детски градини на територията на двете общини.  

 

Същевременно за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура Стратегията предвижда едва 880 123.50 лв. Сумата е нищожна предвид крещящата нужда от обновяване на пътната и ВиК мрежи в селата на територията на общините Дупница и Бобов дол.

 

782 332 лв. са предвидени и за инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности. Става въпрос за следните дейности: развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти с до 20 помещения за настаняване и развитие на туристически услуги); развитие на услуги във всички сектори (например: туризъм, грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги базирани на ИТ и др.); производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление; развитие на занаяти.

 

Едва 195 000 лв. Стратегията предвижда за  „Инвестиции за отдих и туристическа инфраструктура и съхраняване на нематериалното културно и природно наследство на територията на МИГ „Бобов дол – Дупница“.

 

За подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства  са предвидени  586 749 лв., а за подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието  на селскостопански продукти - 488 957 лв. Близо 1 млн. лв. се очаква да бъдат заделени и за популяризирането на Стратегията.

 

Така или иначе на този етап финансиране за въпросната Стратегия не е осигурено. Тя е одобрена от Министерството на земеделието, но МИГ „Бобов дол – Дупница“ е в списъка с резервите, които чакат допълнително финансиране на Програмата за селските райони. В края на миналата година са били одобрени за финансиране 25 броя заявления до размера на наличния бюджет, а в резервния списък са още 26, където е и местната инициативна група, създадена от Дупница и Бобов дол. Дали и кога ще бъде осигурено допълнително финансиране все още няма яснота.