Община Дупница увеличава драстично наемите на терени и помещения

В атрактивните зони предложеното от кмета Методи Чимев увеличение надвишава 200%. Ако бъде прието, най-голямо ще бъде поскъпването на наемите на терени за разполагане на павилиони във всички зони в общината
Снимка: КАМЕРТОН

 

Драстично увеличение на цените на наемите на общински терени и помещения предвиждат промени в Наредба за реда и условията за разполагане на преместваемите обекти в община Дупница. В атрактивните зони предложеното от кмета Методи Чимев поскъпване надвишава 200%. Ако бъде прието, най-голямо ще бъде увеличението на наемите на терени за разполагане на павилиони във всички зони в общината.  

 

Предвидените промени в проекта за нова Наредба за реда и условията за разполагане на преместваемите обекти изменя още няколко наредби, като тези, които касят цените на наемите на терени и помещения са Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Наредбата за определянето на местните такси и цени на услуги и Наредбата за дейността на общинските пазари. Според предложението наемателите на терени за разполагане на павилони в Първа зона ще плащат по 10 лв. на кв. м, вместо настоящите 3,80 лв./кв.м, във Втора зона цената става от 3,50 лв. на 8 лв./кв.м, в Трета зона – от 2,50 лв. на 6 лв. на квадрат, в Четвърта зона, която включва и селата – от 1,60 на 5 лв. за квадратен метър.

 

Двойно поскъпване се предвижда на наемите на монолитни помещения в Първа зона – от 4 на 8 лв. за квадратен метър. Във втора зона увеличението е от 3, 70 на 6 лв., в Трета зона – от 3 на 5 лв. за квадрат, Четвърта зона – от 2,80 на 4 лв. за кв.м. Наемът на складови помещения поскъпва от 2 на 3 лв. в Първа зона, а във Втора, Трета и Четвърта се предлага намаление с около 70-80 ст. на квадрат. Минимално е предвиденото увеличение за наем на гаражи. Създава се нова такса за наем на терени за поставяне на гаражни клетки. Размерът й ще бъде от 1 лв. до 1,40 в зависимост от зоната, в която се намират. Всички посочени цени са без ДДС и се отнасят за месечен наем.

 

Гастролиращите търговци и тези, които разполагат временни сергии за мартеници и други традиционни стоки, вече ще плащат по 3 лв. на квадратен метър на ден, вместо настоящите 2,50 лв. Това се отнася и за ползване на терени, върху които са организирани събития с медиен характер, концерти, панаири, фестивали, изложения, презентации с търговска, рекламна и промоционална цел на стоки и услуги и събития, свързани с чествания на национални, общоградски и други празници.

 

За ползване на терени общинска собственост, върху които са организирани панорами, циркове, стрелбища, моторни люлки, атракционни съоръжения и други подобни или се представят улични музиканти, ще се събира такса в размер на: 2 лв. на кв.м на ден на за ЦГЧ; 1 лв. на кв.м на ден за І-ва зона; 0.60 лв. на кв.м на ден за всички останали зони.

 

Промените в Наредбата за определянето на местните такси и цени на услуги засягат и цените за наем на площи за разполагане на масите и столовете на заведенията в зона „Централна градска част“(ЦГЧ) , като те ще се определят и по различен от настоящия начин. Същото се отнася и за други търговски съоръжения, които се разполагат в района на площад „Свобода“. В проектонаредбата е записано следното:

 

В т.10 (чл.23, ал.4) съществуващият текст се заличава и се заменя с: „за ползване на общински терени за организиране на тротоари, площади, улични платна, места върху които са организирани пазари /открити и покрити/, тържища, панаири, както и терени с друго предназначение, включително и за разполагане на щандове за продажба на хранителни и нехранителни стоки, фризери за сладолед, хладилни витрини, автомати, детски клатушки, детски електрически колички, батут, летни барове, барбекю, стойки, стелажи, летни градини се заплаща следната такса за зона ЦГЧ:

10.1  за щандове за продажба на хранителни и нехранителни стоки, фризери за сладолед, хладилни витрини и др. Заплаща се площ не по-малко от 1 кв.м., както следва:

А/ на кв.м на ден - 3 лв.

Б/ на кв.м на месец- 30 лв.

10.2  За разполагане на маси и столове пред обекти за хранене и развлечение: А/ на кв.м на ден- 0.60 лв.

Б/ на кв.м на месец- 7.50 лв.

10.3  на основание посочените такси в т.10.1 т. 10.2 за различните видове маси таксите се определят както следва:

10.3.1. за маса с четири места за сядане /средна площ 4.4 кв.м/: А) на ден - 3 лв.

Б) на месец 32 лв.

10.3.2. за маса с 5 и 6 места за сядане /столове и пейки/ средна площ 5.5 кв.м на ден - 4 лв.; на месец- 40 лв.

10.4. При изграждане на сенник или монтиране на подиум, върху терен общинска собственост, към обекти за хранене и развлечение се заплаща такса по чл.23 ал.4 т.10.2. б.“б“ /на кв.м на месец/

10.5. Трайно оградени летни градини с огради, цветарници, стойки и други съоръжения /възпрепятстващи свободното преминаване на гражданите/ пред заведения за хранене и развлечение заплащат такса на кв.м. съгласно т.10.2 б.“б“ на чл.23 ал.4, а неоградените летни градини на брой маси /съоръжения/.

10.6. През периода от 31 октомври до 01 май се заплаща такса в размер на 50% от определената при условие, че подвижните съоръжения като огради, чадъри, стойки, цветарници, спомагателни щандове, витрини и други не се премахнат от общинския терен.

10.7. Предходната точка не се прилага за трайно оградените летни градини с огради,цветарници, стойки и други съоръжения, с монтирани найлонови прегради, стъклени панели и други подобни.

10.8. Цената се коригира с коефициент, според зоните, определени в приложение №1 към Наредба за реда и условията за разполагане на преместваемите обекти, монументално- декоративни и рекламно- информационните елементи и осъществяване на рекламната дейност на територията на Община Дупница, както следва:

І-ва зона – 0.90 ІІ-ра зона 0.80

ІІІ-та зона- 0.70

ІV-та зона 0.60

10.8.1. Когато един обект е разположен на граница между две зони се определя с по- високия коефициент.

10.9. За разполагане на вендинг автомати за напитки и други - 80 лв./ кв.м. месечно за зона ЦГЧ и се коригира с коефициент по т.10.8.

10.10. За ползване на тротоари, площади, улични платна и други общински терени за разполагане на съоръжения за подпомагане на търговската дейност в обектите /метални стълби и рампи за товаро разтоварна дейност/ се заплаща такса в размер на 3.50 лв. на кв.м. на месец.

 

Както вече писахме, проектонаредбата, която предвижда и премахване на павилионите от района на площад „Свобода“, е публикувана за обществено обсъждане и ще бъде гласувана от Общинския съвет в края на този месец.