Поемането на 1 млн. лв. общински дълг ще обсъжда Общинският съвет в Дупница

Докладната записка е единствена точка в дневния ред на първото присъствено заседание на съветниците след лятната им ваканция
Снимка: КАМЕРТОН (архив)

 

Поемане на нов дългосрочен общински дълг от финансова институция в размер на до 1 млн. лв. предлага в докладна записка до Общинския съвет заместник-кметът по икономическите дейности Олга Китанова. Припомняме, че намерението на общинското ръководство е средствата от заема да бъдат използвани за ремонт на ВиК мрежата в някои от селата в община Дупница. Обсъждането на варианти за решаване на тежките проблеми с водоснабдяването се наложи след протест на жителите на село Самораново. От настоящата докладна записка обаче не става ясно за кои малки населени места се предвиждат инвестициите във ВиК инфраструктура.

 

Финансовото състояние на Община Дупница към момента е стабилно, всички показатели по чл. 130а от Закона за публичните финанси /ЗПФ/ са в норма, а общинският дълг е в общ размер на 1 822 452 лв - най-ниското ниво от 12 години. Анализът на данните и законовите специфики при ограниченията за плащания по дълга задават и размера на дългосрочния дълг, който може да поеме общината, без да нарушава финансовата дисциплина. При зададените условия и параметри на обслужване на дълга и отчитайки поетия и обслужван вече общински дълг, максималният размер на поетия нов дългосрочен общински дълг възлиза на 1 000 000 – 1 100 000 лв. Това е основната причина предложението за поемане на общински заем да бъде до 1 000 000 лв., което е предвидено и при съставяне и приемане на годишния бюджет на общината за 2021 г.“, мотивира предложението си Олга Китанова.

 

Предназначението на дълга е изцяло за осигуряване на средства за дейности като: СМР(оборудване, включително поддейности, прогнозно в размер на 685 000 лв.), разходи за външни услуги(прогнозно 50 000 лв.), доставка на съоръжения и материали(прогнозен размер  200 000 лв.), авторски надзор и строителен надзор(прогнозно в размер на 35 000 лв.), други дейности - одит на проектите, комуникация и проектиране, организация и управление – прогнозно 30 000 лв.

 

Начинът на обезпечаване на дълга е само финансово обезпечение, учредено по реда на Закона за договорите за финансово обезпечение (ЗДФО), т.е. особен залог на вземания по банкови сметки с титуляр Община Дупница, като не се предвиждат ипотеки и други утежняващи общината гаранции и обезпечения.

 

Погасителният план е предвидено да се развие така, че да не е в тежест на бюджета и за това е определен максимален срок от 7 години, като средствата може да се усвояват до 12 месеца от датата на договора за кредит. Прогнозните плащания по така поетия дълг, имайки предвид основния лихвен процент на БНБ към момента, ще са в максимален размер на 170 000 лв. годишно (14 100 лв. на месец), общо главница и лихва, което не затруднява изпълнението на общинския бюджет и не нарушава изискванията на чл. 32. (1) от Закона за публичните финанси (ЗПФ), че годишният размер на плащанията по общинския дълг във всяка отделна година не може да надвишава 15 на сто от средногодишния размер на собствените приходи и общата изравнителна субсидия за последните три години, изчислен на базата на данни от годишните отчети за изпълнението на бюджета на общината, уверява в мотивите си заместник-кметът.

 

Като риск при поемането на дългосрочния дълг Олга Китанова определя възможността основният лихвен процент на БНБ да бъде увеличен (към момента е 0%), което да увеличи значително размерите на плащанията по дълга и съответно да доведе до нарушение на правилата на чл. 32 от ЗПФ. Отчитайки че това трябва да бъде едно много значително увеличение, а вече има заложен предпазен буфер – по-нисък размер на поетия дълг от максимално възможният, рискът се оценява като несъществен. Още повече че през 2024 г. ще бъде погасен облигационният заем, което ще освободи допълнителен ресурс и възможности за обслужване на новия дълг, уточнява се още в докладната записка.

 

Предложението за поемането на нов общински дълг е единственото в дневния ред на първото присъствено заседание на местния парламент след лятната му ваканция тази година. Сесията е насрочена за 1-ви октомври.