353 деца се очаква да бъдат приети в 1-ви клас в дупнишките училища през септември

Те ще бъдат разпределени в 17 паралелки. Водещ критерий при класирането на децата ще бъде близостта на училището до постоянния им или настоящ адрес. До 5 април ще бъде определена квотата за ромски деца във всяка паралелка. Приемът на документи започва след 10 април и продължава до 28 май. Вижте и останалите срокове в графика на дейностите в кампанията за прием на първокласниците за следващата учебна година.
Първи учебен ден в СЕУ "Св. Паисий Хилендарски", 2020г. Снимка: КАМЕРТОН (архив)

 

448 деца от община Дупница подлежат на задължителен прием в 1-ви клас през учебната 2021/2022 година. Това са децата, навършващи тази година 7-годишна възраст по данни на ГРАОН. За 95 от тях липсват данни в националната информационна системата за предучилищно и училищно образование. Това означава, че най-вероятно тези деца не се намират на територията на страната, обясняват от пресцентъра на Община Дупница.

 

Така в дупнишките училища през септември се очаква да бъдат приети 353 първокласници.  Посоченият брой е приблизителен, тъй като има родители, които предпочитат да запишат детето си в първи клас на 6-годишна или 8-годишна възраст. Тези деца се приемат в училищата при равни условия със 7-годишните.

 

Първокласниците ще бъдат разпределени в 17 паралелки. Както винаги, най-много са паралелките в СЕУ „Св. Паисий Хилендарски“ – 4. По две паралелки са планирани в СУ „Св. Климент Охридски“ и  ОУ „Евлоги Георгиев“, три паралелки ще има в  „Св.св. Кирил и Методий“ и по една паралелка с първокласници са заявени в ОУ „Христаки Павлович“ и училищата в селата Самораново и Крайници.

 

Подаването на документи за прием в първи клас в община Дупница започва след 10-ти април с краен срок до 28-ми май. Съгласно системата, разработена от местната общинска администрация, водещият критерий при осъществяването на приема е близостта на съответното училище до постоянния/настоящия адрес на детето, за което е подадено заявлението. Съгласно същата общинска система директорите са длъжни във всяка паралелка да пазят определен брой места за деца, чийто майчин език е ромски. Този брой се определя в срок до 5 април и зависи от броя на паралелките в училищата и броя на ромските деца, включени в предварително изготвен от Община Дупница списък. До окончателното разпределение на децата от този списък запазените за ромски деца места не може да се запълват. Както е известно, целта на тази мярка е преодоляване на ромската сегрегация в местните учебни заведения. За децата от ромски произход, които са разпределени в училища, отдалечени от дома им, Община Дупница осигурява безплатен транспорт.

 

График на дейностите за осъществяване на прием на ученици в първи клас за учебната 2021/2022 г. в общинските училища на територията на град Дупница
1. Определяне на училищният план-прием от директора на съответното училище - срок до 30 март 2021 г.
2. Приемане на молби (заявления) и приложени необходими документи за записване на първокласници – срок до 28 май 2021 г., включително.
3. Обявяване на списъците с класираните ученици – 17.00 часа на 2 юни 2021 г. в съответното училище.
4. Записване на приетите ученици – 3 и 4 юни 2021 г. в съответното училище.
5. Обявяване на свободните места – до 17.30 часа на 7 юни 2021 г. в съответното училище.
6. Попълване на свободните места – 8 - 11 юни 2021 г. в съответното училище.
7. Обявяване на свободните места – 14 юни 2021 г. в съответното училище.
8. Попълване на свободните места – до 15 септември 2021 г. в съответното училище.