16% ръст на домакинствата с достъп до интернет в областта

Глобалната мрежа е влязла в близо 80% от домовете в Кюстендилска област

 

78.6% от домакинствата в област Кюстендил имат достъп до интернет в домовете си, при средно 78.9% за страната. Спрямо предходната година в областта се регистрира увеличение от 16.1 процентни пункта на домакинствата с достъп до интернет. Това показват резултатите от проведеното през 2020 г. изследване за използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ), съобщава Даниела Димитрова - началник на отдел „Статистически изследвания - Кюстендил“.

 

За периода 2011 - 2020 г. използването на ИКТ става все по-масово - относителният дял на домакинствата с достъп до интернет се е увеличил повече от два пъти. През 2020 г. с най-нисък относителен дял на домакинствата с достъп до интернет са областите Видин, Монтана и Ямбол, а с най-висок - София (столица), Сливен и Перник. По относителен дял на тези домакинства област Кюстендил се нарежда на 11-то място в страната.

 

През 2020 г. в област Кюстендил 74.9% от лицата на възраст между 16 и 74 навършени години използват интернет всеки ден или поне веднъж седмично. В регулярното използване на интернет от лицата е отбелязано увеличение от 28.2 процентни пункта спрямо предходната година. Жените са по-активни при редовното използване на интернет в сравнение с мъжете - съответно 80.5 и 70.2%.

 

Големи са различията при регулярно използващите интернет по образование, като 92.9% от лицата с висше образование, 70.5% от лицата със средно образование използват редовно глобалната мрежа и 49.9% от лицата с основно или по-ниско образование се възползват от възможностите, които тя предоставя.

 

В сравнение с 2019 г. относителните дялове на регулярните интернет потребители с висше и средно образование се увеличават съответно с 24.2 и 19.1 процентни пункта. Значително нараства делът на потребителите с основно или по-ниско образование, редовно използващи интернет в ежедневието си - с 43.1 процентни пункта.

 

През 2020 г. 25.4% от лицата в област Кюстендил използват глобалната мрежа за взаимодействие с органите на държавната и местната власт, при средно 26.9% за страната. В отделните области на страната относителният дял варира между 50.3% за област София (столица) и 3.7% за област Добрич. По този показател област Кюстендил заема седмо място. Спрямо 2019 г. за областта увеличението е от 14.0 процентни пункта.