Съдът потвърди 20 000 лв. глоба на „Феникс – Дупница“

Санкцията е наложена от РИОСВ – Перник за неизпълнено предписание за отстраняване на отпадъци в м. Алачица
Снимка: КАМЕРТОН (архив)

 

Районен съд – Дупница потвърди наказателно постановление, издадено от РИОСВ - Перник, с което е наложена глоба в размер на 20 000 лв. на „Феникс Дупница“ ООД. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд - Кюстендил. Санкцията е наложена заради неизпълнено предписание за отстраняване на отпадъци от м. Алачица в землището на село Джерман – нарушение по чл.156, ал.6 на ЗУО .

 

Делото е образувано по жалба на „Феникс – Дупница“ срещу издаденото наказателно постановление. На дружеството е било издадено предписание да отстрани за своя сметка всички налични производствени неопасни отпадъци, които съхранява на  терени, които не са вписани като площадки за съхранение на отпадъци в разрешителното, което притежава за осъществяване на  дейността си, в срок до 15.10.2019г. В предписанието са посочени 7бр. поземлени имота, които не са одобрени като площадки за  третиране на отпадъци. При последваща проверка е установено, че по отношение поземления имот в м. Алачица предписанието не е изпълнено, като в имота продължават да са налични значителни количества отпадъци. Съставен е АУАН, на база на който е издадено атакуваното наказателно постановление.

 

В мотивите си съдия Ели Скоклева посочва: „Събраните по делото доказателства установиха, че дружеството жалбоподател не е изпълнило предписание, дадено му по реда на чл.128,т.1 ЗУО, да отстрани за своя сметка отпадъците, съхранявани в посочения по-горе поземлен имот, което  бездействие осъществява състава на нарушението по чл.156, ал.1 ЗУО и съответно ангажира отговорността му, предвидена в  този текст. Доводите на процесуалния представител, че дружеството не е субект на горното нарушение, тъй като отпадъците са се намирали на терен, собственост на Община Дупница, поради което следва да се ангажира отговорността на кмета на общината, са ирелевантни за случая. Отговорността на дружеството жалбоподател е ангажирана за неизпълнение на предписания, дадени със заповед за принудителна административна мярка по реда на чл.128,т.1 ЗУО , чието изпълнение не е спряно, а в последствие е потвърдена от съда. Обстоятелството чия собственост е поземления имот, има ли задължения по ЗУО последния и какви, не е предмет на настоящия спор”.