Кюстендил сред областите с най-висока смъртност и най-застаряващо население

През 2019 година са починали 2 436 души, а живородените деца са 873. Средната продължителност на живота е под средната за страната - 74.9 години. Дупница младее, но само в съпоставка с другите общини в областта. Голямо намаление на населението се наблюдава в общините Бобов дол, Кочериново и Невестино, сочи демографското проучване на НСИ за 2019г.
Снимка: vesti.bg

 

Продължава процесът на остаряване на населението в област Кюстендил, сочи годишното проучване на НСИ за демографските процеси. Данните за 2019 година оповести Даниела Димитрова - началник на отдел „Статистически изследвания - Кюстендил“.

 

В края на 2019 г. лицата на 65 и повече навършени години са 32 339, или 27.7% от населението в област Кюстендил. Процесът на застаряване е по-силно изразен сред жените, отколкото сред мъжете. Относителният дял на жените на възраст над 65 години в областта е 32.1%, а на мъжете - 22.9%. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея - на по-ниската средна продължителност на живота при тях.

 

В регионален аспект делът на лицата на 65 и повече навършени години е най-висок в областите Видин (29.9%), Габрово (29.0%) и Кюстендил (27.7%). Общо в двадесет области този дял е над средния за страната. Най-нисък е делът на възрастното население в областите София (столица) - 17.7%, и Варна - 19.2%.

 

Делът на лицата на 65 и повече навършени години от населението на съответната община е най-висок в общините Невестино (51.1%), Трекляно (38.0%), Кочериново (36.7%) и Бобошево (36.6%). Най-нисък е делът на възрастното население в община Дупница - 25.0%

 

За област Кюстендил към 31.12.2019 г. общият коефициент на възрастова зависимост  е 66.1%, или на всяко лице в зависимите възрасти (под 15 и над 65 години) се падат по-малко от две лица в активна възраст. За сравнение, през 2010 и 2018 г. този коефициент е бил съответно 50.2 и 64.9%.

 

Остаряването на населението води до повишаване на неговата средна възраст, която от 42.7 години през 2001 г. нараства на 44.7 години през 2010 г. и достига 48.1 години в края на 2019 година (фиг. 3). Процесът на остаряване се проявява както в селата, така и в градовете, като в градовете средната възраст на населението е 45.9 години, а в селата - 53.2 години.

 

Застаряването на населението се отразява отрицателно и на неговата трудоспособност. Въпреки увеличаващата се възрастова граница за пенсиониране (61 години и 4 месеца за жените и 64 години и 2 месец за мъжете) за една година трудоспособното население е намаляло с 1 411 души, или с 2.1% спрямо предходната 2018 г. Към края на 2019 г. в трудоспособна възраст е 55% от цялото население в областта.

 

Тревожна е тенденцията в област Кюстендил и по отношение на смъртността. Броят на умрелите през 2019 г. е 2 436 души. Нивото на общата смъртност продължава да е твърде високо, макар броят на умрелите да се запазва спрямо предходната година. Коефициентът на обща смъртност  в област Кюстендил е 20.6‰, а за страната - 15.5‰. През 2019 г. областта е сред областите в страната с най-висока смъртност, предхождана от областите Видин - 22.9‰, Монтана - 21.8‰, и Ловеч - 20.9‰

 

На местно ниво с най-висока смъртност се отличават общините Трекляно - 49.6‰, и Невестино - 45.4‰. Този показател е най-нисък в общините Кюстендил и Дупница, съответно 19.0 и 18.0‰.

 

Средната продължителност на живота в областта е под средната за страната - 74.9 години. Стойността на показателя варира от 72.8 години в областите Враца и Сливен до 76.7 години в областите Кърджали и София (столица), като общо в осем области очакваната средна продължителност на живота е над средната за страната.

 

В област Кюстендил средната продължителност на живота при мъжете е 69.3 години, а при жените - 78.1 години. Най-голяма е разликата между двата пола в областите Кюстендил (8.9 години), Перник (8.2 години) и Смолян (8.1 години), а най-малка - в областите Кърджали и София (столица), съответно 5.7 и 6.2 години.

 

Слабо изразена, но все пак положителна тенденция се наблюдава по отношение на раждаемостта. През 2019 г. в област Кюстендил са регистрирани 877 родени деца, като от тях 873 (99.5%) са живородени. В сравнение с предходната година броят на живородените се увеличава с 42 деца, или с 5.1%. Коефициентът на обща раждаемост  през 2019 г. е 7.4‰, а през предходните 2018 и 2017 г. той е бил съответно 6.9 и 7.2‰. Броят на живородените момичета (446) е с 19 деца по-голям от този на живородените момчета (427), или на 100 живородени момичета се падат 96 живородени момчета.

 

В регионален аспект най-висока е раждаемостта в общините Сапарева баня и Дупница, съответно 8.4 и 8.3‰. С най-ниска раждаемост през 2019 г. е община Трекляно - 3.8‰.

 

В сравнение с края на 2018 г. при осем общини в областта има намаление на населението, а в община Трекляно се наблюдава увеличение със 7.5%. Намалението е най-голямо в общините Кочериново - минус 3.9%, Невестино - минус 3.3%, и Бобов дол  - минус 3.1%, а най-малко в общините Бобошево - минус 0.7%, и Сапарева баня - минус 0.8%.

 

Най-малка по брой на населението е община Трекляно, която е и най-малката община в страната. В нея живеят 815 души, или 0.7% от населението на областта. Най-голяма е община Кюстендил - 52 460 души (44.9%). След нея е община Дупница с население от 38 653 души, или 33.1% от населението. В останалите общини населението е следното: Бобов дол - 7 262 (6.2%), Сапарева баня - 6 608 (5.6%), Кочериново - 4 196 (3.6%), Бобошево - 2 579 (2.2%), Рила - 2 391 (2.0%), Невестино - 1 951 (1.7%).