Изграждат инсталация за производство на гориво от отпадъци в Дупница

Прекектът на местна фирма е в начален етап и РИОСВ – Перник очаква становищата от граждани и други заинтересовани страни

 

Инвестиционно намерение за изграждане на инсталация за производство на стандартизирано модифицирано гориво от отпадъци (RDF) е заявено в Община Дупница и РИОСВ – Перник. Планирано е предприятието да бъде разположено в местността Елез дере в Дупница върху терен с площ 6239 кв. м. Инвеститор е дупнишката фирма „Вак енерджи“, чийто собственик и управител е Илияна Вакъвчиева. Проектът е в начален етап и тепърва предстои извършването на Оценка за въздействие на околната среда (ОВОС). Гражданите обаче вече могат да изпращат своите становища във връзка с инвестиционното предложение до РИОСВ – Перник.     

 

ПРОЕКТЪТ В РЕЗЮМЕ

 

Проектът предвижда производство на 13 000 тона RDF гориво годишно, или по 50/ден. В производствената дейност ще се използват различни видове отпадъци, като „твърди битови отпадъци“, промишлени сухи отпадъци и отпадъци от различни търговски обекти. Като входящ материал в инсталацията ще се използват отпадъци от механично третиране (т.е. отпадъци от сортиране, трошене и др.), както и нестандартизирани RDF горива. В резултат на работата на инсталацията ще се получава стандартизиран RDF, т.е. алтернативно гориво, подходящо за използване в различни промишлени производства.

 

Предлаганата инсталация ще позволява да бъдат отстранени наличните в материала леки фракции, както и други примеси като инертни материали, пластмаса, хартия, стъкла и метали. Линията за производство на стандартизиран RDF ще включва: приемен бункер, ситов модул, мобилна високотехнологична машина за отделяне на малки рециклируеми отпадъци, снабдена с барабанно сито, въздуховоди и магнитен барабан, който ще отстранява черните метали от материала.

 

Реализацията на инвестиционното предложение няма да бъде свързано с емитиране на вредни вещества, в т.ч. приоритетни или опасни, при които да се осъществи или да е възможен контакт с водите.

 

Местоположението на имота, както и предвидените дейности в него, са изцяло съобразени с нормативните изисквания на българското екологично законодателство. Площадката не е разположена в заливаема територия на естествени водни течения (реки) и/или в заливаема територия на хидротехнически съоръжения. Изборът на площадка е извършен на база геоложки, хидрогеоложки и хидроложки анализ с цел минимизиране на възможен риск от контакт с води. 

 

Емисиите по време на реализация и експлоатация на обекта ще бъдат само ограничени неорганизирани емисии от прах. Тези емисии ще бъдат в резултат на товарно-разтоварни дейности на площадката и движението на пътни превозни средства, при което въздухът ще бъде замърсяван с прахови частици и азотни оксиди. Като цяло обхвата на очакваните въздействия е с локален характер и с минимално въздействие.

 

Дейностите на площадката не са свързани с появата на организирани емисии на вредни вещества в атмосферния въздух. Инвестиционното предложение няма да представлява емитер на вредни вещества във въздуха. В етапа на експлоатация на обекта концентрацията на вредни вещества, влизащи в състава на неорганизираните емисии, няма да надвишават пределно допустимите концентрации, определени в нормативните документи, за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово и бензен в атмосферния въздух.

 

Имотът е обезпечен по отношение на съпътстващата го инженерна инфраструктура, затова не се предвижда извършването на допълнителни спомагателни или поддържащи дейности. Местоположението на инвестиционното предложение не засяга планински и горски местности, елементите от Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти подлежащи на здравна защита, както и територии за опазване на културно-историческо наследство. Най-близо се намира защитена зона „Скрино“ – на 6 км от предвидения за инвестицията терен.

 

МОТИВИ НА ИНВЕСТИТОРА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРОЕКТА

 

Реализирането на този проект е продиктувано от наблюденията ни върху управлението на отпадъците на национално, регионално и общинско ниво. Отчитайки слабите звена в политиките по управление на отпадъците, установихме, че те могат да обединят в няколко дефинирани проблема:

•        Регионалните системи имат ниска ефективност и отделят голямо количество отпадък предназначен за депониране;

•        Много от инсталациите не отделят RDF при сортирането, а тези които го отделят произвеждат RDF с ниско качество, което не отговаря на никакъв стандарт и прави почти невъзможно по-нататъшното му оползотворяване;

•        Голямото количество отпадъци за депониране води до компроментиране на капацитета на изградените регионални депа и до невъзможност за постигане на целите за рециклиране.

 

Тези проблеми са послужили при формулирането на целите на инвестора да подложи на последващо третиране тези отпадъци, да извлече оползотворимата част в тях до стандартизиран продукт и да намали значително количеството на отпадъците, които подлежат на депониране.

 

Становища, мнения и/или възражения относно реализацията на инвестиционното предложение се приемат в деловодството на РИОСВ – Перник, представени лично и/или изпратени с пощенски оператор и/или по електронна поща riosv-pernik@riosv-pernik.com.