Област Кюстендил с още едно стъпало над дъното в класацията по размер на заплатите

Все по-благодатна е държавната и общинската служба пред тази в частния сектор. Увеличението на възнагражденията през първото тримесечие на тази година спрямо същия период на 2019г. в обществения сектор е с 12.9%, докато в частния - с 6.2%.
Снимка: КАМЕРТОН

 

През първото тримесечие на 2020 г. средната брутна месечна работна заплата за област Кюстендил e 916 лв. и нараства спрямо четвъртото тримесечие на 2019 г. с 0.2%, сочат последните проучвания на НСИ. Най-голямо увеличение има в „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” и „Операции с недвижими имоти”. Икономическата дейност, в която е регистрирано най-голямо намаление на средната месечна работна заплата е „Строителство”.

 

Средната брутна месечна работна заплата в област Кюстендил през първото тримесечие на 2020 г. за обществения сектор е 1 140 лв., а за частния - 837 лева.

 

В сравнение с първото тримесечие на 2019 г. средната месечна работна заплата за областта нараства с 8.4%, като най-голямо e увеличението в икономическите дейности „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети”, „Хуманно здравеопазване и социална работа“ и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“.

 

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата в обществения сектор нараства с 12.9%, а в частния сектор - с 6.2%.

 

В сравнение с останалите области на страната през първото тримесечие на 2020 г. област Кюстендил е на 25-то място по показателя средна брутна месечна работна заплата. Това означава, че от началото на тази година областта се е изкачила с още едно стъпало нагоре в класацияна по размер на възнагражденията. Припомняме  , че допреди около две години беше дори на последно място, докато постепенно се изкачи до 26-ото.

 

 

В момента най-високо средномесечно трудово възнаграждение получават наетите лица по трудово и служебно правоотношение в областите София (столица) - 1 805 лв., София - 1 249 лв., Враца - 1 215 лв., Варна - 1 195 лв., и Стара Загора - 1 183 лв. (Фиг. 2.).