Община Дупница дава безлихвен заем на общинската болница

Според предложението на кмета Чимев до местния парламент здравното заведение ще може да ползва целия наличен общински бюджетен резерв със срок на възстановяване 2 години от отмяната на извънредното положение. Предложението е част от мерките на Община Дупница за подпомагане на местния бизнес, пострадал от противоепидемичните разпоредби. От мерките ще могат да се възползват тези, които нямат задължения към Община Дупница.
Снимка: КАМЕРТОН (архив)

 

Целият финансов резерв за непредвидени и неотложни разходи в бюджета на община Дупница за тази година да бъде на разположение на общинската болница, но със срок на възстановяване две години от отмяната на извънредното положение. Това предлага кметът Методи Чимев в докладна записка до Общинския съвет във връзка с намалените приходи на болницата и необходимостта да бъде подпомогната в извънредната ситуация.

 

Юридически предложението е мотивирано с чл. 134 от Търговския закон, който дава възможност за кредитиране на дружеството от неговите съдружници и така не се ползват услугите на банка или друга финансова институция. Законовият текст гласи: „По решение на общото събрание за покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства съдружниците могат да бъдат задължени да направят допълнителни парични вноски за определен срок. Допълнителните вноски са съразмерни на дяловете в капитала, ако не е предвидено друго“. Алинея 3 на същия член дава възможност да се уговори дружеството да плаща лихви. Подобно предложение в проекторешението на Методи Чимев няма, така че болницата ще може да ползва средствата от бюджетния резерв безлихвено. Ето какво гласи самото проекторешение, което предстои да гласуват съветниците: „Общински съвет – гр. Дупница дава съгласие при поискване от прокуриста на МБАЛ “Св. Иван Рилски” ЕООД да бъдат предоставени под формата на допълнителна парична вноска по чл.134 от ТЗ  суми в общ размер до 100 000 лв. на МБАЛ “Св. Иван Рилски” ЕООД, гр. Дупница със срок за възстановяване 2 /две/ години от отмяна на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г.  Средствата да бъдат осигурени от предвидените в бюджета на общината за дейност 998 “Резерв“, параграф 99-99 “Резерв за непредвидени и неотложни разходи”. Средствата в общинския резерв са точно толкова, колкото се предоставят за ползване от болницата – 100 000 лв.

 

Предложението на кмета Методи Чимев е част от „мерки за защита на гражданите и бизнеса за справяне с икономическите последици, вследствие усложнената епидемиологична обстановка“, които предстои да бъдат гласувани „на подпис“ в рамките на неприсъственото заседание на местния парламент, което ще бъде проведено на 5-ти май.  

 

Ето и другите проекторешения в докладната записка на градоначалника:

 

За периода на извънредното положение, обявено от Народното събрание на 13.03.2020 г.:

 

2.1. Да се удължи до 90 /деветдесет/ дни срокът за плащане на всяка дължима в периода на извънредното положение месечна наемна вноска по договори за наем или ползване на общински жилища.

 

2.2. Да се освободят от заплащане на месечни наемни вноски и такси за ползване  на търговски обекти и терени, пазари, тържища, тротоари, площади, улични платна, панаири и терени с друго предназначение всички физически или юридически лица- страни по договори, сключени с Община Дупница, и БД “Общински пазари”, за периода, за който е установено, че са преустановили дейността си вследствие на мерките и ограниченията, наложени по време на извънредното положение със заповеди на министъра на здравеопазването и кмета на Община Дупница. Мярката да бъде приложена за лица, които нямат задължения към Община Дупница за местни данъци, такси и други общински вземания към 31.12.2019 г.

 

2.3. Да се освободят от заплащане на месечни наемни вноски всички физически или юридически лица- страни по договори, сключени с  “ГУМ Дупница” ЕООД за периода, за който са преустановили дейността си вследствие на мерките и ограниченията, наложени по време на извънредното положение със заповеди на министъра на здравеопазването. Мярката да бъде приложена за лица, които нямат задължения към “ГУМ Дупница” и Община Дупница за местни данъци, такси и други общински вземания към 31.12.2019 г.

 

2.4. До отмяната на извънредното положение да не се прилагат последиците от забава за плащане на задължения, включително лихви и неустойки за забава, както и непаричните последици като разваляне на договор и изземване имоти  на частноправни субекти по договори, сключени с Община Дупница, еднолични дружества с ограничена отговорност, собственик на капитала на които е Община Дупница, предприятия и бюджетни дейности към Община Дупница за наем или ползване на общински жилища, търговски обекти и терени, пазари, тържища, тротоари, площади, улични платна, панаири и терени с друго предназначение и земеделски земи.

 

3. Общински съвет – гр. Дупница възлага на кмета на Община Дупница, управителя на “ГУМ Дупница” ЕООД и директора на БД “Общински пазари” изпълнението на приетите решения.

 

4. Общински съвет – гр. Дупница допуска предварително изпълнение на настоящото решение,  на основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс за защита на особено важни обществени интереси, доколкото от закъснение на изпълнение на може да последва значителна или трудно поправима вреда.