„Кюстендилска вода“ ще запази всички служители на „ВиК – Дупница“

Ясно е вече и предложението на кюстендилското дружество за новата цена на водата, която ще плащат и дупничани

 

След закриването на „ВиК – Дупница“ всички работници и служители на общинското дружество ще бъдат назначени на работа в „Кюстендилска вода“. Няма да бъде съкратен нито един от 93-мата души, заети в момента в дупнишкото дружество. Това предвижда бизнес планът на „Кюстендилска вода“, който вече е внесен за съгласуване в Асоциацията по ВиК (АВиК) в Кюстендил. Става въпрос за бизнес плана за регулаторен период 2017-2021г., актуализиран съобразно присъединяването на община Дупница към консолидираната обособена територия. Другото важно, което се очакваше да разберем от документа, са новите цени на водата. Предложението на „Кюстендилска вода“ е следното: 2,02 лв. с ДДС за един куб.м през 2020г. и 2,08 лв. с ДДС за един куб. м през 2021 г. (Посочените цени в таблицата по-долу са без ДДС).

 

 

Бизнес планът е изготвен без да са калкулирани разходи с предложение за цени на вода с непитейни качества от яз. „Дяково“ за потребителите в някои населени места, стопански потребители и автокъщи, обслужвани от „ВиК – Дупница“ ЕООД. Причината е липса на изходни и отчетни данни за обособяване на отделна водоснабдителна система, за спецификата и нейните параметри. Тези обстоятелства възпрепятстват изготвянето на коригиран бизнес план по отношение, на които да се даде възможност за обособяване на такава система и изготвяне на предложение за цена на услугата по предоставяне на вода с непитейни качества, обясняват от „Кюстендилска вода“.

 

Бизнес планът, който предстои първо да бъде одобрен от АВиК, е внесен в КЕВР още през януари тази година и ако бъде одобрен от държавния регулатор, новите цени на водата ще бъдат валидни и за жителите на община Дупница. Това обаче ще стане след като „Кюстендилска вода“ фактически поеме дейностите по стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и по предоставяне на ВиК услуги на територията на община Дупница. Последното ще бъде уредено с нов анекс към договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системи и съоръжения и предоставяне на ВиК услуги между „Кюстендилска вода“ и Асоциацията по ВиК. Според този анекс дупничани ще станат абонати на кюстендилското водно дружество най-късно до 1-ви юни тази година.  Преди тази дата Община Дупница и Общинският съвет трябва да определят формата и начина на преструктуриране на „ВиК - Дупница“. Дупнишкото и кюстендилското водни дружества  пък трябва да уредят правния  и фактически ред, по който „Кюстендилска вода“ ЕООД ще започне да изпълнява задълженията си на територията на община Дупница.

 

Дали посоченият в анекса срок ще може да бъде спазен зависи от извънредното положение в страната. Причината е, че и бизнес планът и анексът трябва да бъдат съгласувани и одобрени от АВиК – Кюстендил, а преди това и от Общинския съвет в Дупница. С тази цел областният управител Виктор Янев е насрочил заседание на Асоциацията за 14-ти април. Преди това е наложително да заседава и местния парламент. Това обаче вероятно няма да бъде възможно, ако се удължи срокът на извънредното положение. Както е известно,  на този етап местната власт е взела решение Общинският съвет да не заседава.  

 

Засега остава неясен начинът, по който ще бъде закрито общинското дружество „ВиК – Дупница“. Припомняме, че пред журналисти в Кюстендил областният управител Виктор Янев, който е председател на АВиК, заяви, че общинското дружество трябва да бъде обявено в ликвидация.  

 

Припомняме, че юридически „Кюстендилска вода“ от 1-ви януари тази година вече е в правото си да оперира на територията на община Дупница. Това беше уредено с друг анекс към договора между кюстендилското дружество и АВиК, който бе одобрен от Общинския съвет в Дупница и сключен през месец декември 2018 г. Какво е възпрепятствало изпълнението му става ясно от проекта за новия анекс. В документа от „Кюстендилска вода“ обясняват, че в дружеството не е постъпвала информация за преструктуриране на „ВиК –Дупница“ ЕООД и не се изпълнени стъпките за последващото му придобиване от кюстендилското водно дружество. В проекта за допълнително споразумение пише още:  „Не са изяснени причините довели до забава на процесуалната хронология от стъпки, съгласно препоръчителния подход представен от консултантския екип на Обединение „Аква Консулт“, включващи следните действия:

1. Вземане на решение от Общински съвет - Дупница, като принципал, за избор на формата и начина на преструктуриране на „Водоснабдяване и канализация -Дупница“ и възлагане на управителя на дружеството да сключи сделката, при условията на одобрените от принципала параметри;

2. Вземане на решение от МРРБ за придобиване от „Кюстендилска вода“ ЕООД, Кюстендил на „ВиК –Дупница“ ЕООД;

3. Уведомяване на работниците от работодателите поне два месеца преди сделката ;

4.Счетоводно обособяване на отделената дейност, (което може да тече и преди, и след решенията на принципалите на двете дружества до момента на сключване на договора), както и подготовка за прехвърляне базата данни на „ВиК – Дупница“ ЕООД, към тази на „Кюстендилска вода“ ЕООД;

5.Извършване на пазарна оценка на прехвърляемата част от „ВиК –Дупница“ ЕООД (оценката следва да се извърши от независими оценители, вписани в Камарата на независимите оценители в Р България, с оценителска правоспособност „Търговски предприятия и вземания“;

 6. Уведомяване на ТД на НАП по седалището на „ВиК –Дупница“ ЕООД в 7-дневен срок преди подаване на заявлението за вписване;

7. Сключване на писмен договор за прехвърлянето с нотариална заверка на подписите и съдържанието и с клаузи за облигационните отношения с потребителите; трудовите правоотношения с работниците и служителите, които не се прекратяват; уреждане несъбраните вземания и задълженията към доставчици, в зависимост от формата за преструктуриране;

8.  Вписване в имотния регистър, ако се прехвърля недвижим имот;

9. Подаване на уведомления от „ВиК –Дупница“ ЕООД до неговите кредитори и длъжници за извършеното прехвърляне;

10. Уведомяване на НАП от „ВиК –Дупница“ ЕООД за осъщественото прехвърляне на работниците в десетдневен срок.