Без открити дела в съдилищата в областта до 13 април

Достъпът до съдебните палати в Дупница и Кюстендил се ограничава
Снимка: КАМЕРТОН

 

Ръководствата на Кюстендилски окръжен съд и районните съдилища в Кюстендил и  Дупница отлагат насрочените открити съдебни заседания в периода от 16 март до 13 април 2020 година, включително. Страните по пренасрочените дела незабавно ще бъдат уведомени, включително и по телефона.

 

В посочения период в открито съдебно заседание ще се разглеждат следните видове дела:

 

- наказателни дела по мерки за неотклонение;

- искания по ЗЕЕЗА;

- наказателни дела, по които е взета мярка за неотклонение «Задържане под стража»;

- дела по Закона за здравето;

- дела по искания за условно предсрочно освобождаване и дела със затворници;

- дела за издръжка, за родителски права на ненавършили пълнолетие деца и за незаконно уволнение;

- дела по несъстоятелност;

- дела по Закона за защита срещу домашното насилие;

- дела за осиновяване на деца;

- искания за обезпечаване на искове, за обезпечаване на доказателства, за даване на разрешения по СК, за назначаване на особен представител;

- всички други дела, по които срока за насрочване е до 7 дни;

- дела, които се разглеждат от дежурен съдия.

 

Ръководствата на съдилищата в  Кюстендилски съдебен окръг апелират:

 

-адвокатите и гражданите да извършват справки по дела приоритетно по телефона, чрез интернет сайта на съда и чрез Единния портал за електронно правосъдие, както и да се възползват от възможността да подават документи по дела по пощата или чрез куриерски агенции;

 

-посещението в съдебната палата от граждани и адвокати да се извършва само в неотложни случаи при спазване на въведените в съда предпазни мерки;

 

-препоръчва се на адвокатите и страните по делата при наличие на процесуална възможност да ограничат личното си явяване в съдебно заседание,  освен в случаите на задължително процесуално представителство;

 

-препоръчва се на адвокатите и страните по делата да подават писмени молби, становища и защити;

 

-всички оплаквания, жалби, искания  и др. гражданите могат да отправят по телефон, факс или чрез електронната поща на съда, като дистанционно своевременно ще им бъде отговорено.

 

Ето и данните за контакти и кореспонденция:

 

Окръжен съд – Кюстендил:

Телефон деловодство: 078 / 55 04 61

Електронна поща: delovodstvo@kos-bg.eu

 

Районен съд – Кюстендил:

Телефон регистратура: 078 / 55 07 90

Електронна поща: krs@krs-bg.eu

 

Районен съд – Дупница:

Телефони и ел. поща деловодства:

0701/5 10 17

drs_grdela@mail.bg

0879 80 72 44

drs_nakdela@mail.bg

 

Предприети са всички необходими мерки за дезинфекция на помещенията в Съдебните палати в Кюстендил и Дупница.

 

Със заповед на административния ръководител на Окръжен съд – Кюстендил съдия Пенка Братанова се забранява достъпа на граждани и адвокати, както и извършването на справки в регистратурите, деловодствата и службите, за времето от 12 - 13 ч.