Голям ръст на строителството на жилища в областта отчита НСИ

Започнатите нови жилищни сгради се увеличават над два пъти, жилищата в тях - със 100.0%, а общата им застроена площ - с 29.8%

 

Със 100% се е увеличил броят на издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради през четвъртото тримесечие на 2019 година в сравнение със същия период на предходната година, съобщиха от отдел „Статистически изследвания - Кюстендил“. Броят на жилищата в сградите бележи ръст със 133.3%, а разгънатата им застроена площ - със 142.1%. Издадените разрешителни за строеж на други видове сгради са по-малко с 51.1%, докато разгънатата им застроена площ е повече с 23.5%.

 

През четвъртото тримесечие на 2019 г. общинските администрации на територията на област Кюстендил са издали разрешителни за строеж на 20 жилищни сгради с 35 жилища в тях и 5 243 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 23 други сгради с 10 140 кв. м РЗП.  Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 11.1%, жилищата в тях - с 25.0%, а общата им застроена площ - с 52.5%. При издадените разрешителни за строеж на други сгради е регистрирано намаление с 43.9%, но при общата им застроена площ се наблюдава нарастване с 90.9%.

 

През изследвания период най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите Пловдив - 261, София (столица) - 243, София - 139, Варна - 137 и Бургас - 133. По този показател област Кюстендил се нарежда на 16-то място сред 28-те области в страната.

 

През четвъртото тримесечие на 2019 г. в област Кюстендил е започнал строежът на 10 жилищни сгради с по едно жилище в тях и 1 176 кв. м обща застроена площ и на 11 други сгради с 1 760 кв. м РЗП. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2018 г. започнатите нови жилищни сгради се увеличават над два пъти, жилищата в тях - със 100.0%, а общата им застроена площ - с 29.8%. Започнатите други видове сгради са повече със 120.0%, а тяхната РЗП - с 94.0%.

 

Областите в страната с най-голям брой започнати нови жилищни сгради са Пловдив - 194, София (столица) - 177 и Варна - 102.