Индустриалният сектор в областта с намален обем, сектор „Услуги“ расте

Само в четири области в страната относителният дял на брутната добавена стойност в индустриалния сектор е по-висок от този в сектора на услугите.
Област Кюстендил произвежда 1 % от БВП на страната. Един човек от населението произвежда 7 440 лв. от стойностния обем на показателя.

 

По окончателни данни произведеният брутен вътрешен продукт  (БВП) за област Кюстендил през 2016 година е 928 млн. лв. Това нарежда областта на 25-то място в страната, сочат актуалните данни на Регионалното бюро към Националния статистически институт в Кюстендил.

 

В сравнение с 2015 г. обемът на БВП в номинално изражение се е увеличил с 0.5%. Произведеният в областта БВП е 1.0% от общия за страната. На човек от населението се падат 7 440 лв. от стойностния обем на показателя. С най-високо равнище на БВП на човек от населението е София (столица) - 28 465 лв., а с най-ниско - областите Сливен и Силистра, съответно с 6 392 и 6 080 лева.

 

Създадената от отраслите на регионалната икономика брутна добавена стойност  (БДС) в област Кюстендил през 2016 г. възлиза на 801 млн.лв., което е с 0.3% повече спрямо 2015 година. БДС за областта представлява 1.0% от общо генерираната добавена стойност за страната.

 

Добавената стойност реализирана от дейностите в сектора на услугите е 444 млн. лв. и представлява 55.4% от общата БДС за областта. В сравнение с 2015 г. делът на сектора в добавената стойност се увеличава с 1.7 процентни пункта.

 

Индустриалният сектор намалява своя обем и относителен дял в БДС за областта. През 2016 г. са реализирани 266 млн. лв. или 33.2% , което е с 2.3 процентни пункта по-малко спрямо 2015 година.

 

Относителният дял на аграрния сектор представлява 11.4% от добавената стойност на областта и е в размер на 91 млн. лева. Спрямо 2015 г. бележи увеличение с 0.6 процентни пункта.

 

В национален мащаб делът на БДС, генерирана в селското, горското и рибно стопанство през 2016 г., е 4.7%, този на индустриалния сектор е 28.3%, а в сферата на услугите е създадена 67.0% от брутната добавена стойност в страната.

 

В преобладаващата част от областите в страната с най-голяма тежест в структурата на брутната добавена стойност е икономически сектор „Услуги”, като за София (столица) този дял е най-висок - 85.8%. В четири области относителният дял  на брутната добавена стойност в индустриалния сектор е по-висок от този в сектора на услугите - Стара Загора, София-област, Габрово и Враца.


Ако тази статия ви е харесала, станете наши приятели във Фейсбук