Община Дупница обявява поръчка за третиране и транспортиране на отпадъци

До 6 февруари е обявеният срок за пазарната консултация
КАМЕРТОН (архив)

 

Община Дупница подготвя обществена поръчка за третиране и транспортиране на отпадъци. В продължение на три дни, до 6 февруари, кметството набира оферти от потенциални кандидати. Целта на пазарната консултация е да се определи стойността на поръчката. Предвидените дейности в нея са третиране на смесени битови отпадъци, включващи: предварително третиране, транспортиране, предаване за оползотворяване (рециклиране, термично или чрез други методи) и предаване за обезвреждане на отпадъци, генерирани на територията на община Дупница.

 

Обществената поръчка се обявява във връзка с изтичане срока на договора на Община Дупница със софийската фирма „Екобулсорт“ за транспортиране на отпадъците до столични депа и инсталации за третиране и преработка. Договорът бе сключен след забраната от страна на МОСВ за експлоатацията на сметището в м. Злево, считано от началото на 2018 г. Плащането на фирмата се извършва в зависимост от количеството отпадъци, но досега не е представян отчет за разходите по този договор. Но пък заместник-кметът Олга Китанова съобщи, че разходите за транспортиране на боклука ще се повишат заради тол таксите, което бе една от причините за повишаване на такса „смет“.

 

За 2020 година Община Дупница заложи за чистота 3 340 951 лв. От тях за събирането и транспортирането на битовите отпадъци са предвидени 1 392 000 лв., за сметосъбиране и сметоизвозване – 1 341 000 лв.; за поддръжка на старото сметище - 131 328 лв.; за изграждане на площадки за разделно събиране на отпадъци – 44 000 лв.; за почистване на улици, площади, паркове и др. обществени площи – 753 700 лв.; за почистване на нерегламентирани сметища – 10 000 лв.; за машинно миене и метене на улици – 21 255 лв. Останалите разходи, заложени за тази година са отчисленията към РИОСВ, разходи по проекта за рекултивация на старото депо и за нови улични контейнери и кофи за боклук.