Правилникът на Общински съвет – Дупница ограничава гражданския контрол над местната власт

В нормативния акт липсва глава „Обществен контрол върху работата на Общинския съвет, Кмета на Общината и общинската администрация“ или „Участие на гражданите в работата на Общинския съвет“. С ограничени права в местното самоуправление, съгласно приетия на 20 декември Правилник, са и кметовете и кметските наместници на селата, налице е и предпоставка за репресия над опозицията.

 

Третото заседание на Общински съвет – гр. Дупница, проведено на 20.12.2019г.,  премина в атмосфера на диктат на самодоволното и самодостатъчно мнозинство в органа на местното самоуправление. Това доведе до определено напрежение по време на заседанието, а и след това. Тази атмосфера негативно контрастираше с духа на смирение, радост и единение на настъпващите Коледни празници.

 

Най-важната точка в дневния ред беше приемането на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет.  Известно време проектът за Правилник, който не се различаваше съществено от предишния правилник, беше обнародван на сайта на Община Дупница за обществено обсъждане. Отправен беше призив към общинските съветници и гражданите да направят своите писмени предложения за промени в него.

 

Съзнателно не се възползвах от тази предоставена възможност, за което вероятно ще получа упреци. Не се възползвах, защото и в стария, и в новия вариант няма цялостна процедура за приемане и обсъждане предложения на гражданите на общината до Общинския съвет. Не е предвидена и възможността за приемане и обсъждане предложения на юридически лица и неправителствени организации, действащи на територията на общината. Освен това беше необходимо да се даде възможност за демонстрация на експертния капацитет на управляващото мнозинство в Общински съвет - гр. Дупница.

 

За съжаление, и опозицията също не направи необходимите писмени предложения. Тя се ограничи само до устни въпроси и предложения, единствено в частта за дисциплинарните мерки срещу провинилите се общински съветници.

 

В приетия Правилник са налице много неточности и противоречащи клаузи. Кои са те?

 

БЕЗ ГРАЖДАНСКИ И ОБЩЕСТВЕН КОНТРОЛ ВЪРХУ РАБОТАТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ – ДУПНИЦА

 

В нарушение на един от основните принципи за дейността на Общинския съвет – гражданска отговорност и почтеност (чл.6),  бяха приети текстове,  някои от които са пряко нарушение на разпоредбите на Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА). Те будят основателно недоумение и искрен смях. Ето за какво става въпрос:

 

В чл.37 е записано правото на гражданите да присъстват на заседания на постоянните комисии и да правят изказвания до 3 минути, когато се дискутират или решават въпроси, които се отнасят до тях.  Съгласно тази формулировка това е ограничен кръг от хора, наричани заинтересовани лица. Кой ще определи кои са тези лица и как въобще ще стане това, не става ясно. Това право обаче може да се реализира само ако членовете на комисията вземат решение. Този запис е директно нарушение на чл.28 ал.3 от ЗМСМА, според който гражданите могат да се изказват на заседания на Общинския съвет и неговите комисии, да отправят питания, становища и предложения от компетентността на общинския съвет, кмета или общинската администрация, представляващи обществен интерес, а не въпроси, които се отнасят конкретно само до тях.

 

Аналогично на гореспоменатия член гражданите имат право да вземат думата за становище и по време на заседание на Общинския съвет в рамките на 3 минути, когато се дискутират или решават въпроси, които се отнасят до тях (член чл.47 ал. 3).  Това право обаче може да се реализира пак само след решение на Общинския съвет!!!!

 

Какофонията става пълна със записа в чл.49 ал. 6, според който гражданите имат право да се изкажат в началото на заседанието на Общинския съвет по актуален проблем по предварителна заявка, в рамките на 5 минути. Тук обаче няма необходимост от даване думата след решение на Общинския съвет. Кой от взаимно противоречащите по-горе записи ще се изпълнява никой не знае!

 

В  много от действащите Правилници за организацията и дейността на Общинските съвети в  общините в България има обособени отделни глави, озаглавени „Обществен контрол върху работата на Общинския съвет, Кмета на Общината и общинската администрация“ или „Участие на гражданите в работата на Общинския съвет“. В тези глави изчерпателно са регламентирани начините на реализация на правата на гражданите съгласно ЗМСМА. Гражданите имат право на писмени или устни отговори, на зададените въпроси по ред, определен в Правилника. Ред, който не е разписан по никакъв начин в дупнишкия нормативен акт.

 

Нарушена е една стара традиция, въведена още  в зората на демокрацията по идея на кмета на общината д-р Панчо Панайотов, за участие на гражданите в работата на Общинския съвет. Тогава след една негова командировка в САЩ той се беше впечатлил от демократичността в работата на американските общини по отношение на привличането на гражданите в работата на местното самоуправление.

 

КАКВО ВСЪЩНОСТ РАБОТИ ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ?

 

Статутът на заместник-председателя на Общинския съвет, който е част от ръководството на Общинския съвет  е определен доста общо,  в рамките на едно-единствено  изречение в ал.4 на чл.10.  В много от действащите правилници на общинските съвети са посочени конкретните правомощия на този ръководен орган в рамките на подпомагане дейността на председателя на общинския съвет, постоянните комисии и отделните общински съветници. Все пак определеното възнаграждение на зам.-председателя трябва да се получава срещу изпълнението на точно определени правомощия.

 

ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА КМЕТОВЕТЕ И КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ

 

Съгласно приетия Правилник кметовете на кметства нямат право самостоятелно да внасят проекти за решения по въпроси, касаещи дейността на кметството. Това е недопустимо игнориране на тези еднолични местни органи, които са избрани директно от населението. Те са приравнени на кметските наместници, които могат да внасят определени проекти за решение само чрез кмета на общината. На практика кметовете на кметства са приравнени по статут на служителите на общинска администрация. Техните действия изцяло зависят от благоразположението на кмета на общината към тях и кметството. Този централизиран, команден  подход от миналото няма нищо общо с обещанията за децентрализация и демократизация на общините. В голяма част от общините в страната кметовете на кметства, кметовете на райони и кметските наместници имат право да внасят писмени предложения за решения на заседанията на общинския съвет по проблеми, касаещи населеното място. Не разбирам защо в Дупница те да нямат тези права.

 

ПРЕДПОСТАВКА ЗА РЕПРЕСИЯ НАД ОПОЗИЦИЯТА

 

В приетия Правилник напълно съзнателно са формулирани само две дисциплинарни мерки (забележка и отстраняване от заседанието),чл.86, по отношение поведението на общинските съветници. Няма така нареченото постепенно степенуване  на дисциплинарните мерки. Всъщност дисциплинарните мерки са три, защото и отнемането на думата на общинския съветник попада в тази категория, чл.88.  На практика това е право за избирателно прилагане на репресия от страна на председателя на Общинския съвет срещу представителите на опозицията.  За ограничаване на субективизма и възможностите за силови действия срещу инакомислещите общински съветници в много правилници на общинските съвети е предвидена възможността за създаване на комисии по етика, които като последна инстанция отговарят за правилността на наложените санкции от страна на председателя на общинския съвет за неправилното поведение на общинските съветници. Затова напълно резонно е опозицията да направи предложение за създаване на такава комисия и в Дупница.

 

ТЕХНИЧЕСКИ И ОРГАНИЗАЦИОННИ НЕДОСТАТЪЦИ

 

Няколко думи за технологията на явното гласуване чрез вдигане на ръка, приложена по време на последното заседание: На практика това беше пълна пародия, която нямаше нищо общо с реалното броене на гласувалите „за“, „против“ и „въздържали се“ поради липса на упълномощени преброители. Седящите на масата на подиума служителки от техническия апарат на Общинския съвет с птичи поглед наблюдаваха процедурата по гласуване и съобщаваха в рамките на няколко секунди резултата от гласуванията. Това доведе до съществени несъответствия в резултатите. Действията в полза на управляващото мнозинство бяха колкото комични, толкова и безотговорни. В общинските съвети с опит има преброители, които заемат определени места в залата и извършват реално броене. За преброители най-често се използват заместник-председателите на общинския съвет, определени съветници от групите общински съветници или служители от общинска администрация. Не виждам основателни причини при това стабилно мнозинство на управляващите този проблем да не бъде отстранен.

 

ИГНОРИРАНЕ НА ОПОЗИЦИЯТА

 

При формирането на ръководствата на постоянните комисии на Общинския съвет на реалната опозиция в съвета не беше предоставено нито едно от председателските места в тези комисии. Дори най-незначителната. И това стана, въпреки обявения принцип, че ще се спазва пропорцията от резултатите в местните избори.

 

П.П. Написах този критичен материал на  основата на обективността и професионализма. Той е добронамерен опит за подобряване дейността на Общинския съвет, кметовете и общинската администрация в Дупница и събуждане активността на отделните граждани, структурите на гражданското общество и юридическите лица по формирането и прилагането на общинската политика.

 


Източници:

1.      Правилник за организацията и дейността на Столичен общински съвет- гр. София, https://web2.apis.bg/sofiacouncil/p.php?i=107054;

2.      Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – гр.Варна, https://varnacouncil.bg/wp-content/uploads/2017/01/

3.      Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – гр. Русе, https://obs.ruse-bg.eu/

4.      Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – гр.Велико Търново, https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/velikotarnovski-obshtinski-savet/pravilnik-za-organizaciyata-i-dejnostta-na-velikotarnovski-obshtinski-savet-2019/

5.      Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – гр.Добрич, http://www.dobrich.bg/bg/info_pages/343-

 


Последвайте страницата на КАМЕРТОН във Фейсбук.