Ръст на местните данъци не е изходът от финансовия дефицит в бюджета

Нужни са мерки за подобряване на стопанската дейност на Община Дупница, на местната икономика и на публично-частното партньорство на местно ниво, а в национален план - финансова децентрализация на общините

 

Предложението на управляващите в община Дупница за увеличение на данъка върху недвижимите имоти и таксите за битови отпадъци и за отглеждане на куче предизвика вълна от гражданско недоволство. Социалните мрежи прегряха от напрежението сред дупничани, които не приемат начина и размера на увеличението. Причина за гражданското недоволство е и немаловажният факт, че по време на предизборната кампания от страна на управляващите въобще на беше поставен въпросът за това увеличение.

 

Кметът на Общината призова за диалог по въпроса за размера на налозите, а председателят на Общинския съвет - за солидарност на обществото.

 

Обосновката на предложените увеличения всъщност започва отзад напред, защото стъпва преди всичко на необходимия финансов ресурс за осъществяване на дейността, без да е направена реална, експертна сметка за това как ще се отрази данъчната тежест върху различните социални групи. Разяснителните таблици в докладните записки, показващи настоящ и бъдещ размер на плащанията, не отговарят на изискванията на необходимия количествен и качествен анализ от промяната на съответния данък или такса. С една дума, не е направен дори плах, частичен опит за изготвяне на необходимата оценка за въздействие на регулациите на местно равнище. Това не е задължително на местно ниво, но тази съвременна методология, чиято родина е Великобритания и е използвана в почти всички страни на ЕС и в България на централно равнище, позволява намаляване на субективизма при определяне  размера на местните данъци и такси, за сметка на обективните фактори.

 

Трудно е да се реализира солидарност в общество като нашето, където степента на неравенството е една от най-високите в Европа. Солидарността между проспериращата обществена прослойка, получаваща четирицифрени парични възнаграждения, и хората със средна и минимална пенсия и заплата е на практика невъзможна! А с направените предложения за увеличение най-голямата част от очакваните приходи пада върху последните. Друг е въпросът, че се предлага увеличение на ставките, въпреки че отчетите ясно показват неизпълнение на досегашните.

 

Особен акцент в изказването на кмета на общината на специалната пресконференция е поставен върху ниския размер на местните приходи. От заявената позиция на градоначалника се разбира, че единственият реален изход за тяхното увеличение, с оглед подобряване състоянието на инфраструктурата и изпълнение на социалните общински ангажименти, е преди всичко и само повишаване размера на местните данъци и такси. В момента обаче местните приходи на Община Дупница са едва ¼ от общия размер на общинския бюджет. Такова съотношение между местните приходи и субсидиите от държавния бюджет е характерно за общини с ниска степен на финансова автономност, т.е свобода и самостоятелност. Такива са по-голямата част от общините в страната. Въпреки това размерът на местните приходи не зависи само от размера на местните данъци и такси. Местните приходи зависят още от стопанската дейност на общините, участието в капиталовите пазари, формите и интензивността на публично-частното партньорство и степента на финансова децентрализация в страната.

 

За съжаление, стопанската дейност на община Дупница от година на година става все по-скромна и анемична поради тежкото състояние на общинските търговски дружества и предприятия, а публично-частното партньорство и участието в капиталовите пазари са само красиви пожелания. Финансовата децентрализация, въпреки многобройните документи на държавно равнище, практически е спряла и няма дори намек за дискусия по нейната евентуална реализация. Никой не отваря дума за свръхцентрализацията на България, в която огромна част от финансовия ресурс се акумулира главно на централно ниво. Само в рамките на този последен месец от годината изпълнителната власт ще разпредели около 3 милиарда лева финансови излишъци, при наличие на стопански сектори с хроничен дефицит.

 

Прехвърлянето на част от държавните данъци и такси към общините и на регионално ниво е правилният път за осъществяване на финансовата децентрализация. Това обаче е невъзможно без осъществяване на радикална административно-териториална реформа, включваща намаляване броя на общините по пътя на тяхното уедряване и създаване на жизнеспособно регионално ниво, с изборни колективни и изпълнителни органи.

 

В момента съществуват смехотворни общини с около 350 души население, без необходими природни и стопански ресурси за осъществяване на качествено местно самоуправление, с административен център село. Тези общини хранят кметове с многохилядни заплати, имат общински съвети и общински администрации, издържащи се главно от държавните субсидии. Тези местни феодални образувания са анахронизъм и нямат необходимата ефективност и ефикасност на своята дейност.

 

Призивът за диалог от страна на кмета на общината е правилен, с оглед постигането на разбирателство в обществото по отношение на цялостната данъчна политика.

 

Освен това нищо не пречи Общинският съвет в Дупница да приеме решения за подобряване стопанската дейност на общината и публично-частното партньорство. Органът на местното самоуправление би трябвало да направи и конкретни предложения до компетентните държавни органи за реализация на финансовата децентрализация и подобряване на финансово-икономическото състояние на общините в страната.