Чимев иска повишение на наемните цени на земеделските земи

Над 100% ръст на цената за наемане на общинска нива с площ над 10 дка, предлага кметът. Основният мотив е запазване на цените през последните 10 години при изменена икономическа ситуация.

 

Увеличение на наемните цени на общинските земеделски земи предлага кметът Методи Чимев. Докладната записка за изменение на  Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество е публикувана за обществено обсъждане на интернет страницата на Община Дупница.

 

Най-голямо, с над 100%,  е предвиденото увеличение за наемане на ниви с площ над 10 дка.  В момента първоначалната  наемна цена за ниви от 10 до 20 дка е 15 лв. за 1 дка, а за наемане на над 20 дка – 10 лв. В проекта за изменение на Наредбата се предвижда наемна цена от 22 лв. / дка за всички ниви с площ над 10 дка.  За по-малките ниви до 3 дка наемът скача от 20 лв. на 26 лв./дка и за тези от 3 -10 дка – от 17лв. на 24 лв. /дка.

 

Също над 100 % ръст иска градоначалникът и на наема на мери и пасища. В момента, независимо от категорията, рентата е 6 лв. на дка.  Методи Чимев сега предлага да стане 13 лв. /дка за мерите и пасищата от първа до пета категория и 10 лв. /дка за тези от шеста до десета категория.

 

По подобен начин се изменят цените и за ливадите. В момента първоначалната наемна цена е 8 лв./дка, независимо от категорията. В проекта за изменение е предвидено: 15 лв./дка за ливади от първа до пета категория и 12 лв./дка за тези от шеста до десета категория.

 

5 лв. (15лв. на 20 лв. за дка) е предвиденото увеличение на лозята, а размерът на наема на овощните градини се запазва.

 

От 0,50 лв. на 0, 70 лв. за дка става цената за други общински имоти в регулация за земеделски нужди.

 

Сред предложенията е още: при придобиване на недвижими имоти и ограничени вещни права върху тях  да отпадне заплащането на режийни разноски в размер на 2% върху оценката на имуществото.  Остава дължим данъкът, определен в Наредбата за местните данъци.

 

Предложенията за ръст на наемните цени кметът Методи Чимев мотивира с факта, че същите не са променяни от 2008 година, а икономическата ситуация е променена и налага именно увеличение.  Целта съответно е увеличение на приходите в общинския бюджет, още повече че се наблюдава повишен обществен интерес при отдаването под наем на земи от общинския поземлен фонд, става ясно от докладната записка.

 

Проверка на „Камертон“ показва, че приходите в общинския бюджет от наеми на земя са се повишили с над 100 % през последните 4 години. През 2014 година Община Дупница е формирала в това перо годишен приход в размер на 209 733 лв., а данните от  изпълнението на бюджета за миналата година показват приход в същото перо – 467 959 лв.