3,9% ръст на средната брутна заплата в Кюстендилска област

Заетите в обществения сектор получават средно 1064 лв. месечно, а в частния – 814 лв. Заплатите растат, но работещите спрямо 2018 година са по-малко с над 5%, сочат данните на НСИ

 

878 лв. е средната брутна месечна заплата през второто тримесечие на 2019 г. в Кюстендилска област. Спрямо първото тримесечие на годината НСИ отчита ръст с 3.9%. Най-голямо увеличение има в „Административни и спомагателни дейности” и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения”. Икономическата дейност, в която е регистрирано намаление на средната месечна работна заплата е „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети”.

 

Средната брутна месечна работна заплата в област Кюстендил през второто тримесечие на 2019 г. за обществения сектор е 1064 лв., а за частния - 814 лева.

 

В сравнение с второто тримесечие на 2018 г. средната месечна работна заплата за областта нараства с 11.3%, като най-голямо e увеличението в икономическите дейности „Транспорт, складиране и пощи”, „Финансови и застрахователни дейности”, „Образование“ и „Административни и спомагателни дейности“.

 

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата в обществения сектор нараства със 17.1%, а в частния сектор - с 9.0%.

 

В сравнение с останалите области на страната през второто тримесечие на 2019 г. област Кюстендил е на 26-то място по показателя средна брутна месечна работна заплата. Най-високо средномесечно трудово възнаграждение получават наетите лица по трудово и служебно правоотношение в областите София (столица) - 1 729 лв., София - 1 197 лв., Враца - 1 183, Стара Загора - 1 164 лв., Варна - 1 156 лв., Габрово - 1 108 лв. и Пловдив - 1 093 лева.

 

Същевременно наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Кюстендил към края на юни 2019 г. намаляват с 2.3% спрямо края на март 2019 г., като достигат 27.7 хиляди.

 

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” - съответно 31.5 и 13.4%.

 

Спрямо края на първото тримесечие на 2019 г. наетите лица в обществения сектор намаляват с 0.4% (до 7.1 хил.), а в частния сектор с 2.9% (до 20.7 хиляди).

 

В края на юни 2019 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Кюстендил са с 5.1% по-малко в сравнение с края на юни 2018 година. В процентно изражение намалението е най-значително в икономическите дейности „Добивна промишленост” и „Финансови и застрахователни дейности“. Най-голямо процентно увеличение на наетите лица в края на юни 2019 г. спрямо същия период на предходната година има в дейностите „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения”, „Селско, горско и рибно стопанство” и „Строителство”.