Сигурността на гражданите - последна грижа за местната власт в Дупница

13 въпроса и констатации във връзка с политиката за защита при бедствия в община Дупница
Снимка: бТВ
Огромни пропуски в политиката за защита при бедствия в община Дупница открива заместник-председателят на Българска социалдемокрация Радослав Радославов. По повод големите пожари през последните дни в града той е извършил преглед и анализира публичните нормативни документи във връзка със сигурността на гражданите. „Отворих сайта на Община Дупница, проверих всичко и останах втрещен“, коментира Радослав Радославов, който е университетски преподавател, а една от дисциплините, която преподава е „Териториална сигурност“. Установеното той обобщава в 13 въпроса и констатации.  

 

13 въпроса и констатации във връзка с политиката за защита при бедствия в община Дупница

 

 

1.      Защо сигналът до прокуратурата срещу действията на собственика на „Феникс ресурс” г-н Кольо Илиев се подаде чак сега, след настъпването на бедствието - пожар в значителни размери,  при условие че проблемът виси за разрешаване  от години?

 

2.      Каква е степента на изпълнение на Общинската програма за управление на отпадъците, приета с решение № 108 от 24.06.2016г. на Общински съвет - гр.Дупница? Липсата на публична информация за нейното изпълнение напълно обезмисля Стратегическа цел №4 на Програмата: „Превръщане на обществеността в ключов фактор при прилагане йерархията на управление на отпадъците”.

 

3.      Защо основният план за защита при бедствия не е актуализиран през последния мандат 2015 - 2019г.?  Планът за защита при бедствия е приет от Общинския съвет в края на първия мандат на настоящия кмет на Общината и Общинския съвет. Не е актуализиран през целия втори мандат. Наистина нормативното изискване за актуализация е това да става най - малко на 5 години. Практиката на преобладаващата част от общините в Република България е планът да се актуализира за времето на поредния 4-годишен мандат.

 

4.      Защо закаченият на електронния сайт на Община Дупница план за защита при бедствия е приет напълно формално  в края на първия мандат на настоящия кмет 2011-2015г.? Планът за защита при бедствия е приет с Решение № 107 от 08.06.2015г . от Общински съвет – гр.Дупница. Парадоксалното е,  че закаченият на електронния сайт на Община Дупница основен план за защита при бедствия най-отдолу е с подпис: Атанас Янев – кмет на Община Дупница до 2011г. Внимателният прочит на плана показва, че този план е планът на кмета на Община Дупница до 2011г. Там са посочени изисквания на нормативни документи до 2010г. С една дума безспорен формализъм отвсякъде. Формализъм, който даде своите горчиви плодове.

 

5.      Къде публично е изложен планът за защита при пожар, който трябва да бъде неразделна част от основния план за защита при бедствия? Има ли изобщо такъв? На сайта на Общината има само план за защита при наводнения.

 

6.      Защо Общински съвет - Дупница през целия мандат 2015 - 2019 г. не е  приел Общинска програма за намаляване на риска от бедствия, съгласно изискванията на чл.6 д, ал.3 от Закона за защита при бедствия?  Няма никаква информация как се изпълняват годишните програми по нейната реализация.

 

7.      Защо Общински съвет – гр.Дупница нито един път през последния мандат не е обсъждал цялостната политика по защита при бедствия на Община Дупница? Внимателният преглед на решенията на Общински съвет – гр. Дупница през 2017,  2018 и 2019г. показва, че кметът на Община Дупница и общинските съветници нито един път не са приели каквото и да е решение, свързано с дейността по защита при бедствия.

 

8.      Каква е дейността на Общинския съвет за намаляване на риска от бедствия, оглавяван от Кмета на Общината през последния мандат? Няма никаква официална информация за това.

 

9.      Колко човека фигурират в състава на доброволните формирования по смисъла на Закона за защита при бедствия? Колко от тях имат сключени договори за участие, как се осъществява тяхното обучение, имат ли необходимата екипировка и т.н.? От сайта на Община Дупница не може да се разбере нищо за дейността на доброволните формирования.

 

10.    В коя дупнишка медия е публикувана заповедта на кмета на Община Дупница или част от нея за обявяване на частично бедствено положение на територията на Община Дупница? Защо тази заповед не е качена на сайта на Общината? Заповедта не е секретна, а по-голямата част от нейните задължителни реквизити имат пряко отношение към съдбата на гражданите на община Дупница? Нейните задължителни реквизити са обстоятелствата, послужили като основание за обявяване на бедственото положение, обосновка на необходимостта от обявяване на бедственото положение, границите на територията, на която се обявява бедственото положение, мерките за овладяване на бедствието, включително предприетите временни ограничения върху правата на гражданите и органите или длъжностните лица, отговарящи за прилагането на предприетите мерки.

 

11.    Защо пресцентъра на Община Дупница или представители на обособения щаб за защита при бедствия не информираха периодично, по часове, по време на ескалацията на бедствията (имаше още един пожар в местността Кършия)  гражданите на общината за действията на властите, въпреки уверенията на кмета на общината? По време на обявеното частично бедствено  положение гражданите на община Дупница не бяха своевременно информирани за мерките за осигуряване на защитата съгласно изискванията на чл.33, ал.1 от Закона за защита при бедствия , уреждащи правата на физическите лица.

 

12.    Защо никоя от основните групи общински съветници не инициира провеждането на дебат по проблемите за защита при бедствия на Община Дупница? Назряла е необходимостта Общински съвет -  гр. Дупница да обсъди изпълнението на Плана за защита при бедствия на Общината  във връзка с възникналите пожари и да бъде актуализиран.

 

13.    Ще се търси ли персонална отговорност на виновните лица за очевидните пропуски и бездействия в работата на Община Дупница по защита на населението при бедствия? Особено длъжностното лице, което пряко е отговорно за реализацията на политиката по защита при бедствия.