Продължава порочната практика на срочните назначения на учители в областта

Независимо от писмото на министър Вълчев до училищните директори, с което още преди две години ги предупреждава, че срочните трудови договори са незаконни, свободните работни места за учители преди началото на следващата учебна година отново се предлагат при условието за временна заетост
Срочните трудови договори осигуряват на директорите послушни кадри и спестяват на училищата разходи за заплати и социални придобивки през лятото

 

Училищните директори в Кюстендилска област продължават да назначават учителите на срочни трудови договори. От началото на юни на сайта на РУО – Кюстендил са обявени 16 свободни работни места за преподаватели, като само три от тях са за кадри по заместване. И всички останали одобрени кандидати обаче ще бъдат назначени на работа със срочни трудови договори по чл. 68, ал.1, т.1 или т.2 от Кодекса на труда, става ясно от самите обяви за свободните позиции.

 

Преглед на обявите от предходните години показва същата тенденция – близо 100% от новопостъпващите учители и възпитатели в училищата в областта се назначават временно на работа. Обичайно директорите прекратяват договорите в края на учебната година, а в началото на следващата назначават същите учители на съответната позиция. Според синдикалисти по този начин училищните ръководства си осигуряват послушни кадри и едновременно с това си спестяват разходи за възнаграждения и социални придобивки през лятото. При обявяването на свободните позиции преди всяка учебна година пък не е ясно кои от обявите са реални и кои са фиктивно обявени заради законовото задължение, докато мястото отдавна е заето.

 

Освен това въпросната практика е и напълно незаконна. Причината е, че според Кодекса на труда началното сключване на срочен трудов договор за определено време е допустимо само за временни, сезонни и краткотрайни работи. А законовите задължения на учителите, включително на младшите, прави невъзможно квалифицирането на трудовата им дейност като временна, сезонна или краткотрайна.

 

В чл. 68, ал. 4 от КТ е предвидено изключение от принципа за безсрочност на договора, като се допуска срочен трудов договор  за срок най-малко една година за работи и дейности, които нямат временен, сезонен или краткотраен характер. Такъв трудов договор може да се сключи и за по-кратък срок, но само по писмено искане на работника или служителя. В тези случаи срочният трудов договор със същия работник или служител за същата работа може да се сключва повторно само веднъж за срок най-малко една година.

 

Според законодателството всеки „срочен“ трудов договор, сключен в нарушение на посочените по-горе разпоредби, се смята за сключен за неопределено време. Т.е. освобождаването на учителите в края на учебната година е абсолютно незаконно, тъй като уговорката за срочност е нищожна. Това се потвърждава и от редица съдебни решения на съдилища в страната, с които училища са били осъдени от учители за незаконно уволнение. В масовия случай обаче педагозите предпочитат да си мълчат и да не предприемат действия с надеждата, че следващата учебна година ще бъдат отново назначени. Парадоксално е, че сключването на бъдещия договор по чл. 68, ал.1 от КТ се „уговаря“ от работодателя/директора на училището още в офертата за работа (обявата за свободна позиция).   

 

Всичко това е разяснено на директорите от министъра на образованието и науката Красимир Вълчев с писмо до тях, разпространено чрез регионалните управления на образованието по места. Писмото е от месец юни 2017 година и е в резултат на множеството сигнали за незаконната практика до учителските синдикати. Две години по-късно практиката продължава да действа, липсва и контрол от страна на отговорните институции.