Областта остава в дъното на класацията по размер на работната заплата

Възнагражденията през 2016 г. са се повишили, като по-голям ръст се наблюдава в обществения сектор

 

7 942 лв. е средната брутна годишна работна заплата в Кюстендилска област  за 2016 г., сочат данните на Националния статистически институт.  За сравнение в страната тя е 11 379 лв.

 

По размер на средната работна заплата областта заема 26-то място сред 28-те области в страната. С най-високо средно възнаграждение е област София (столица) - 15 658 лв., а с най-ниско област Видин - 7 522 лв.

 

През 2016 г. средната годишна брутна работна заплата в област Кюстендил се увеличава спрямо 2015 г. с 6.1%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение са „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” (44.8%), „Култура, спорт и развлечения” (13.5%), „Хотелиерство и ресторантьорство” (11.7%) и „Хуманно здравеопазване и социална работа” (11.5%). Най-голямо намаление на средната годишна брутна работна заплата се наблюдава в сектор „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” - с 4.1%.

 

Спрямо 2015 г. средната годишна работна заплата в областта през 2016 г. нараства в обществения сектор със  7.1%, а в частния сектор – с 5.7%.

 

По брой наети лица по трудово и служебно правоотношение през 2016 г. областта заема 22 място сред 28-те области в страната. Най-голям е средногодишният брой на наетите в областите София (столица) - 723.3 хил., Пловдив - 214.9 хил., Варна - 150.7 хил., Бургас - 123.3 хил. и Стара Загора - 104.4 хил., а най-малък в област Видин - 16.5 хиляди, сочат още данните на НСИ.