Чуждестранните инвестиции в община Дупница намаляват

Шивашката промишленост в региона остава най-привлекателният сектор за чуждите инвеститори
Евтината работна ръка е това, което привлича инвеститорите

 

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в предприятията от нефинансовия сектор в област Кюстендил към 31.12.2016 г. възлизат на 43.7 млн. евро, което е с 4.0% повече в сравнение с 2015 година. Техният дял в общия размер на направените чуждестранни инвестиции в страната е 0.2% и съответно 0.3% от ПЧИ в рамките на Югозападен район. По размер на чуждестранните инвестиции област Кюстендил заема двадесет и шесто място в страната, следвана от областите Монтана и Силистра.

 

Най-голяма е стойността на направените чуждестранни инвестиции в промишлените предприятия в областта - 26.3 млн. евро или с 9.9% повече от 2015 година, като 56.9% от тях са в раздел „Производство на текстил и облекло; обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм“.

 

В сектор „Операции с недвижими имоти“ са инвестирани 12.3 млн. евро или с 4.6% над нивото на предходната година. В сектора на услугите (търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство) са инвестирани 4.9 млн. евро или с 1.9% по-малко спрямо предходната година. През 2016 г. тези три дейности заедно формират 99.4% от общия обем на ПЧИ в област Кюстендил, а общият им размер нараства с 6.9% спрямо 2015 година.

 

И през 2016 г. най-много преки чуждестранни инвестиции са направени в предприятията на територията на община Кюстендил, като в сравнение с предходната година се увеличават със 7.8%, а относителният им дял в общия размер на ПЧИ за областта нараства с 2.5 процентни пункта.

 

През 2016 г. се регистрира намаление на направените чуждестранни инвестиции в общините Дупница и Сапарева баня съответно с 1.9 и 1.4% спрямо предходната година.