Поскъпване и на такса „смет“ предлагат управляващите в Дупница

Ако бъде прието предложението, таксата за битови отпадъци ще се повиши с близо 30% за граждани и с 15% за фирмите
Снимка: Камертон

 

Увеличение и на такса „смет“ предлага кметът Методи Чимев. Това става ясно от изготвената план-сметка за разходите по третиране на битовите отпадъци и поддържане на чистотата на територията на община Дупница за 2020 година и определянето на годишния размер на таксата за битови отпадъци. Припомняме, че за предстоящото поскъпване подготви гражданите и председателят на местния парламент Костадин Костадинов по време на първата си пресконференция, след като зае поста преди по-малко от месец. В интервю за "Камертон" той също намекна за необходимостта от промени в размера на местните данъци и такси.  

 

Пран-сметката за чистотата предстои да бъде гласуван от Общинския съвет до края на декември. В него градоначалникът предлага такса „смет“ за граждани (или за жилищни имоти) да се повиши от 3,48 промила на 4,5 промила върху данъчната оценка. Поскъпването е с 29, 5%. За фирми (или за нежилищни имоти) таксата скача от 6, 96 промила на 8 промила, или с 14,9%.  

 

Ето и примерите, които дава Община Дупница, за това как ще се отрази увеличението:

Предлаганото повишение на такса „смет“ се мотивира с рязкото увеличение на отчисленията, които се дължат от общините, на чиято територия няма законни съоржения за третиране на битовите отпадъци. Става въпрос за средствата, които се събират от държавата с цел разходването им в бъдеще за закриване на старите депа за отпадъци  и следексплоатационни грижи. Съгласно чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците дължимите отчисления за Община Дупница възлизат на 660 000 лв. годишно, като кметството изплаща разсрочено  по споразумение с РИОСВ – Перник и стари задължения. След увеличението на отчисленията с близо 100% респективно се увеличават и ежемесечните вноски за Община Дупница от 20 000 лв. на 55 000 лв.   

 

Като мотив за поскъпването на такса „смет“ Методи Чимев добавя „ежегодното увеличение на общинските разходи по цялостното управление на отпадъците, включващи транспортиране до инсталация за предварително третиране и предаване за обезвреждане в депа и други съоръжения за обезвреждане на битовите отпадъци“.

 

Планираните разходи за чистотата на територията на община Дупница за 2020 година са в размер на 3 340 951 лв. Те се разпределят така:

 

- сметосъбиране, сметоизвозване, осигуряване на съдове за смет и транспортиране на отпадъците до депа – 1 405 988 лв.;

 

- проучване, проектиране, изграждане, експлоатация, закриване и мониторинг на депа за битови отпадъци или съоръжения за обезвреждане, рециклиране, компостиране, анаеробно разграждане и друго третиране и оползотворяване на битовите отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО – 1 150 008 лв.;

 

- чистота на териториите за обществено ползване – 784 955 лв.

 

 

До момента от такса „смет“ през 2019 година Община Дупница е събрала 1 783 009 лв. Сумата не покрива разходите, заложени в годишната план-сметка, възлизащи на 2 481 336 лв. Формира се ежегоден недостиг от 698 327 лв., което води до невъзможност за осигуряване на качествена услуга, отбелязват в новата план-сметка от Община Дупница. Експертите от кметския екип подчертават още в документа, че недостигът няма да бъде покрит и след планираното увеличение на такса „смет“, но все пак услугата ще бъде подобрена и по-малко от приходите, формирани от други данъци и такси, ще бъдат разходвани за чистота.

 

Припомняме, че такса „смет“ бе увеличена за последно през 2017 година. Тогава един от мотивите също беше отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО, като управляващите заблуждаваха гражданите, че става въпрос за глоби, които се налага да плаща Община Дупница заради липсата на депо за отпадъци, съобразено с европейското законодателство. Въпросните отчисления обаче не представляват имуществена санкция, а средства, които би трябвало да се върнат в общинските бюджети за осъществяване на мерки по Закона за управление на отпадъците.

 

Както вече съобщихме, управляващите предлагат увеличение и на имотните данъци (вижте тук).