Прокурор И. Василев: Доверието между прокурорите и ръководството в РП - Дупница е накърнено

В концепцията си за стратегическо управление на държавното обвинение кандидатът за районен прокурор отправя редица критики към досегашното ръководство на звеното. Ивайло Василев дава ниска оценка включително на медийната политика на прокуратурата, вследствие на която според него страда авторитетът на институцията.
Снимка: dariknews.bg

 

Публичният облик и авторитет на Районната прокуратура в  Дупница не е на необходимото ниво. Това е мнението на кандидата за административен ръководител на държавното обвинение Ивайло Василев, заявено от него в концепцията му за стратегическо управление на звеното, с която се явява в конкурса за ръководния пост. Василев критикува медийната политика на административното ръководство на прокуратурата. Според него е необходимо по-активно огласяване на добрите прокурорски практики. „Обществото следва да бъде най-пълно информирано за резултатите от дейността на прокуратурата, като информацията по конкретни наказателни производства, обект на засилен обществен интерес, следва да бъде огласявана своевременно, точно и обективно. Липсата на информация и становища по конкретни проблеми и дела създава негативно усешане у хората“, сочи в концепцията си Ивайло Василев.

 

Според него важен фактор за формиране на по-виското обществено доверие към прокуратурата са и правилата за етично поведение на магистратите и стриктното спазване от страна на прокурорите и служителите от звеното на Кодекса за етично поведение на българските магистрати в служебната и извънслужебната дейност. Ивайло Василев заява, че ще бъде безкомпромисен в това отношение, в случай че бъде избран на поста административен ръководител.

 

Както е известно, медийната политика на Районната прокуратура (РП) в Дупница се изчерпва с публикуването на съобщения на интернет страницата на обвинението и комуникация на журналистите с говорителя на РП, която се осъществява единствено чрез електронна поща. 13-те прокурори не дават интервюта и не изразяват становища нито по каквито и да било теми в тяхна компетентност, нито по наблюдаваните от тях досъдебни производства, независимо от степента на обществения интерес.

 

Това районният прокурор Даниела Гюрова, която се кандидатира за втори мандат на поста, не изтъква като слабост в работата си в своята концепция за стратегическо управление. По-скоро тя окачествява като подобрена комуникацията с медиите и гражданското общество, като все пак декларира засилване на тази дейност в бъдеще. Сред положителните практики в това отношения прокурор Гюрова сочи съвместните инициативи с местни неправителствени организации и училища, включително провеждането на веднъж годишно на Ден на отворените врати в РП – Дупница.    

 

Ивайло Василев сочи и други слабости в работата на държавното обвинение. Сред по-значимите е „чувствително накърнено лично, професионално и колегиално доверие между прокуротите и административното ръководство“. Това според него води до вземане на управленски решения без обсъждане и съобразяване с мнението на прокурорите. Прокурор Василев предлага в концепцията си и мерки за възстановяване на доверието. А те са:  еднакво отношение и критерии на оценка, обусловени от обективни критерии за личните и професионалните качества на прокурорите и служителите, а не от субективни такива; справедливо разпределение на преписките и делата; пълноправно участие на административния ръководител и в същинската прокурорска дейност.

 

Във връзка с взаимоотношенията между административното ръководство и прокурорите Ивайло Василев сочи, че инициативата на районния прокурор по отношение на предложенията за атестиране и повишаване в ранг на прокурорите е избирателна.

 

Прокурор Василев определя като недостатъчно ефективно и запознаването на колектива с резултатите от извършените проверки и задълбоченото им обсъждане и анализиране, както и вземане на необходимите мерки за преодоляване и бъдещо недопускане. Формалното запознаване на прокуротите чрез електронна поща, без анализ и оценка от страна на административния ръководител и прокурорите, е неефективно, сочи в управленската си концепция кандидатът за районен прокурор.  

 

От документа става ясно, че броят на влезлите в сила оправдателни присъди по обвинителни актове на РП – Дупница е относително висок. През 2018 г. оправдателните присъди са 30 срещу 31 лица, или 6,7% от общо решените дела. Наблюдава се ръст с 2% спрямо предходната година, сочи стравка с годишния доклад на прокуратурата. Тази слабост е констатирана при проверка от страна на Окръжната прокуратура, която от своя страна е указала на административния ръководител анализиране на причините и набелязване на конкретни мерки за преодоляване на проблема. Според Ивайло Василев обаче това е извършено изключително формално, със заповед, в която са преповторени констатациите на ревизиращия екип и разпоредбите на НПК, регламентиращи правомощията на прокурора.

 

Като друга слабост в работата на РП – Дупница Василев сочи отсъствието на работни срещи с разследващите органи. Непровеждането на нито една такава за период от пет години според прокурора е абсолютно недопустимо. Това според него е довело до видима демотивация у разследващите, рутинно отношение към професионалните им задължения и много често дори до неизпълнение на същите.  

 

Даниела Гюрова от своя страна акцентира в управленската си стратегия предимно върху позитивите в работата на Районната прокуратура, която ръководи през последните 5 години. Сред тях са подобряването на материалната база на обвинението, добра кадрова обезпеченост,  ефективен контрол по отношение на спазване сроковете за приклюване на досъдебните производства, подобрено качество на прокурорската работа чрез обсъждане и анализ на процесуалните нарушения, непрекъснато повишаване на квалификацията на прокурорите, намаляване на броя на върнатите за доразследване производства и др.

 

Прокурор Гюрова е категорична в концепцията си, че през изтичащия й мандат са извършвани редовни и обективни атестации на всички служители в РП – Дупница в съответствие с нормативните изисквания.

 

Подробно с управленските концепции на Даниела Гюрова и Ивайло Василев можете да се запознаете тук. 

 

Висшият съдебен съвет все още не е определил дата за провеждане на събеседването с кандидатите за районен прокурор на РП – Дупница, което ще бъде решаващо за изхода на конкурса.