14,7% от населението на областта бедства с под 329 лв. на месец

В риск от бедност са 19,5% от децата

 

За 2018 г. в област Кюстендил размерът на средномесечната линия на бедност на едно лице от домакинство е 329.08 лв., като под прага на линията на бедност е живяло 14.7% от населението на областта или около 17 800 лица. Това сочат данните на НСИ от годишното статистическо изследване „Индикатори за бедност и социално включване в област Кюстендил през 2018г.“.

 

За сравнение, общо за страната линията на бедност e 351.11 лв. средномесечно на лице от домакинство. При този размер на линията, под прага на бедност е 22.0% от населението на България.

 

През миналата година Кюстендилска област се нарежда на 13 място в страната по размер на линията на бедност. Най-ниската линия на бедност се наблюдава в областите Пазарджик и Монтана - съответно 239 и 240 лв., а най-високата - в област София (столица) (513 лв.), следвана от областите Стара Загора (403 лв.) и Варна (383 лeвa).

 

В сравнение с предходната година през 2018 г. размерът на линията на бедност за област Кюстендил намалява с 4.8%, а относителният дял на бедното население - с 2.6 процентни пункта. По-ниският размер на линията на бедност се дължи на:

 

•        Намаляване на средния размер на дохода от трудова дейност в областта;

•        Увеличаване на относителния дял на безработните лица.

 

Основният фактор, увеличаващ риска за попадане в групата на бедните за преобладаващата част от населението, е тяхната икономическа активност и участието им на пазара на труда. За целия период на наблюдение относителният дял на бедните в областта е най-висок сред безработните лица (34.8%).

 

През 2018 г. делът на бедните сред заетите лица във възрастова група 18 - 64 години е 4.1% за област Кюстендил при средно 10.1% за страната. Спрямо предходната година в областта делът на бедните сред заетите лица намалява с 3.4 процентни пункта.

 

Системата за социална защита има съществено значение за редуциране на бедността. За област Кюстендил данните за 2018 г. показват, че ако в доходите на домакинствата се включат доходите от пенсии, но се изключат останалите социални трансфери (обезщетения, социални и семейни помощи и добавки), равнището на бедност се повишава от 14.7 до 22.2%, или със 7.5 процентни пункта. Съответно при изключване на пенсиите и останалите социални трансфери равнището на бедност за областта нараства до 44.0% или с 29.3 процентни пункта.

 

Поляризацията на населението в област Кюстендил по доход, измерен чрез съотношението на доходите между бедните и богатите слоеве на обществото за 2018 г. показва, че най-бедните 20% от домакинствата в областта имат 4.8 пъти по-нисък доход от най-богатите 20%, като спрямо 2017 г. поляризацията се увеличава с 0.1 процентни пункта.

 

През 2018 г. в област Кюстендил 14.8% от населението (при средно за страната 20.9%) живее в материални лишения и ограничения, като намалението спрямо предходната година е с 11.5 процентни пункта.

 

През 2018 г. 19.5% от децата на възраст 0 - 17 години в област Кюстендил са изложени на риск от бедност, или с 6.7 процентни пункта повече спрямо 2017 година.