Автотърговец осъди Общинския съвет в Дупница за незаконна разпоредба

Местният парламент е превишил правомощията си, въвеждайки разрешителен режим за дейности, касаещи работата на автоморгите и търговията с автомобили втора употреба
Снимка: Административен съд - Кюстендил

 

Административният съд в Кюстендил отмени текст от Наредбата за управление на отпадъците в община Дупница, засягащ дейността на автоморгите и търговията с автомобили втора употреба. Съдебното производство е образувано по жалба на софийската фирма „Рейсър ауто“ЕООД, която предлага автосервизни услуги и търгува с автомобили и авточасти. Оспореният текст от общинската наредба касае пряко дейността на фирмата, свързана със събиране и транспортиране на територията на цялата страна на следните отпадъци: излезли от употреба превозни средства и излезли от употреба превозни средства, които не съдържат течности или други опасни компоненти.

 

„Рейсър ауто“ оспорва чл.34, ал.1 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Дупница, с който е въведено изискване за притежаване на разрешение по чл.67 от ЗУО за извършване на дейности по събиране, съхранение, разкомплектоване, преработване и/или обезвреждане на излезли от употреба моторни превозни средства, компоненти и материали от тях. На първа инстанция съдът признава за основателна жалбата, тъй като въведеният от Общинския съвет в Дупница разрешителен режим противоречи на разпоредбите на нормативен акт от по-висока степен.

 

При съставянето и приемането на общинската наребда експертите в администрацията и съветниците не са се съобразили, че съгласно чл.35, ал.2 от ЗУО разрешение от РИОСВ по изключение не се изисква за редица дейности, включително за събиране и предварително съхраняване на излезли от употреба моторни превозни средства, дейности по разглобяване на употребявани автомобилни компоненти или на цели автомобили с цел получаване на части, детайли и вещества с последващото им съхранение и/или продажба. За посочените дейности се изисква регистрация и издаване на документ по реда на глава пета, раздел ІІ на ЗУО,  а съгласно ал.5 на чл.35 от същия закон регистрационният документ се издава самостоятелно от останалите разрешителни и регистрационни документи.

 

Административният съд в Кюстендил отменя оспорения текст от Наредбата и осъжда Общинския съвет в Дупница да плати на софийската фирма разноските по делото в размер на 570 лв.

 

Решението подлежи на обжалване пред ВАС.