Община Дупница без генерално решение за опасните площадки, чака нови нормативи

Промени в нормативната уребда дават право на общините да си изберат кои площадки ще поддържат безопасни, а останалите трябва да демонтират. Контролът се възлага на общинските съвети. До приемането на измененията в Община Дупница ще се действа според обичайната практика – повърхностно укрепване с подръчни средства на строителния отдел.
Снимки: Камертон

 

След като общините не спазиха срока за обезопасяване на детските площадки, МРРБ определи изискването за неприложимо. Както многократно сме писали, местните власти трябваше до края на 2018 г. да приведат площадките в съответствие на Наредбата за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра. Анализът на експертите обаче показал, че поради финансов недостиг общините нямали готовност. Затова предлагат проект за изменение на наредбата, в който не се определя нов срок. Но се определя отговорността на всеки стопанин на площадки за игра да състави и поддържа в актуално състояние списък с площадките за игра, които ще поддържа и контролира по реда на наредбата.

 

 

Площадките за игра, които останат извън списъците на площадките, подлежащи на задължително поддържане и контрол, трябва да се премахнат от и за сметка на техния стопанин. До премахването им стопанинът носи отговорност за обезопасяването и недопускането на достъп до съответната площадка за игра. Експертите на МРРБ имат предвид най-вече изоставените и неподдържани площадки за игра, които според тях, освен неприветлива атмосфера, създават условия за сериозни инциденти. В Дупница обаче такива са по-голямата част от детските площадки, включително най-посещаемите, като тези на Градската градина и останалите в центъра на града. Дори и те не отговарят на европейските стандарти за безопасност, заложени в Наредбата, обект на промени в момента.

 

 

Същите предвиждат още правомощията за контрол върху безопасността на детските площадки да бъдат възложени на общинските съвети. Общинарите ще се занимават с планирането на изграждането на нови, както и поддържането и контролът на съществуващи общински площадки за игра. Това ще става в рамките на приеманите от тях общински програми и особено на тези за закрила на детето. В тях ще се предвиждат мерките, финансовите средства, сроковете и отговорниците за съответствието с нормативните изисквания.

 

Накратко: дават право на общините да си изберат кои прлощадки ще поддържат безопасни, а останалите трябва да ги демонтират. Това обаче би създало обществено недоволство, ако бъдат демонтирани площадки в кварталите, където жителите отдавна настоват за тяхното възстановяване.  А решението ще зависи най-вече от финансовите възможности на местната хазна.  

 

Както винаги, в бюджета на Община Дупница и за тази година не са заделени средства за обезопасяване на съоръженията за игра. Предвижда се обаче това да стане с актуализацията на списъка за капиталови разходи, която се прави обикновено в средата на годината. В него ще бъдат включени „една част от площадките или всички“, посочиха от кметския пресцентър. Окончателното решение ще зависи от промените в Наредбата за безопасност.

 

 

Тъй като все още не е приета обаче ( в момента е на етап обществено обсъждане) , засега всичко си остава според обичайната практика - с подръчни средства на строителния отдел ще укрепят тук-таме някои съоръжения, които до седмица-две ще са пак в същия вид. Ремонтните дейности се очаква да започнат чак в началото на април, тъй като преди това – от 18 март до 29 март, комисия с председател инж.Иван Бельов ще прави оглед и ще опише състоянието на площадките. Дотогава децата ще играят на опасните съоръжения.  

.